06 اسفند 1402
En | 
شهرستان بخش دهستان دانلود نقشه
اسفراين بام وصفي آباد بام 2801010001
اسفراين بام وصفي آباد صفي آباد 2801010002
اسفراين مركزئ آذرئ 2801020001
اسفراين مركزئ دامن كوه 2801020002
اسفراين مركزئ زرق آباد 2801020003
اسفراين مركزئ روئين 2801020004
اسفراين مركزئ ميلانلو 2801020005
بجنورد مركزئ آلاداغ 2802040001
بجنورد مركزئ باباامان 2802040002
بجنورد مركزئ بدرانلو 2802040003
بجنورد گرمخان گرمخان 2802050001
بجنورد گرمخان گيفان 2802050002
جاجرم جلگه سنخواست چهارده سنخواست 2803010001
جاجرم جلگه سنخواست دربند 2803010002
جاجرم جلگه شوقان شوقان 2803020001
جاجرم جلگه شوقان طبر 2803020002
جاجرم مركزئ ميان دشت 2803030002
شيروان سرحد تكمران 2804010001
شيروان سرحد جيرستان 2804010002
شيروان مركزئ حومه 2804020001
شيروان مركزئ زوارم 2804020002
شيروان مركزئ زيارت 2804020003
شيروان مركزئ سيوكانلو 2804020004
شيروان مركزئ گليان 2804020005
شيروان قوشخانه قوشخانه بالا 2804030001
شيروان قوشخانه قوشخانه پايين 2804030002
فاروج خبوشان تيتكانلو 2805010001
فاروج خبوشان حصار 2805010002
فاروج مركزئ سنگر 2805020001
فاروج مركزئ شاه جهان 2805020002
فاروج مركزئ فاروج 2805020003
مانه وسملقان سملقان آلمه 2806010001
مانه وسملقان سملقان قاضي 2806010002
مانه وسملقان مانه اترك 2806020001
مانه وسملقان مانه شيرين سو 2806020002
مانه وسملقان مركزئ جيرانسو 2806030001
مانه وسملقان مركزئ حومه 2806030002
گرمه مركزي گلستان 2807010001
گرمه مركزي بالا دشت 2807010002
راز و جرگلان مرکزي راز 2808010001
راز و جرگلان مرکزي باغلق 2808010002
راز و جرگلان غلامان غلامان 2808020001
راز و جرگلان غلامان راستقان 2808020002
راز و جرگلان جرگلان جرگلان 2808030001
راز و جرگلان جرگلان حصارچه 2808030002
تاریخ بروزرسانی: 24 فروردین 1399