03 مهر 1402
En | 
شهرستان بخش دهستان دانلود نقشه
ابهر مرکزي ابهررود 1901030001
ابهر مرکزي حومه 1901030002
ابهر مرکزي درسجين 1901030003
ابهر مرکزي دولت آباد 1901030004
ابهر مرکزي صايين قلعه 1901030005
خدابنده افشار شيوانات 1903010001
خدابنده افشار قشلاقات افشار 1903010002
خدابنده بزينه رود بزينه رود 1903020001
خدابنده بزينه رود زرينه رود 1903020002
خدابنده مرکزي حومه 1903030002
خدابنده مرکزي خرارود 1903030003
خدابنده مرکزي سهرورد 1903030005
خدابنده مرکزي کرسف 1903030006
خدابنده سجاس رود آق بلاغ 1903040001
خدابنده سجاس رود سجاس رود 1903040002
زنجان زنجانرود چايپاره بالا 1904020001
زنجان زنجانرود زنجانرودپايين 1904020003
زنجان زنجانرود چايپاره پايين 1904020004
زنجان زنجانرود غني بيگلو 1904020005
زنجان مرکزي بناب 1904050003
زنجان مرکزي بوغداکندي 1904050004
زنجان مرکزي تهم 1904050005
زنجان مرکزي زنجانرودبالا 1904050006
سلطانيه باغ حلي قره بلاغ 1910020002
زنجان مرکزي معجزات 1904050010
زنجان مرکزي قلتوق 1904050011
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 1904060001
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپايين 1904060002
زنجان قره پشتلو سهرين 1904060003
ايجرود حلب ايجرودپايين 1906010001
ايجرود مرکزي ايجرودبالا 1906020001
ايجرود مرکزي گلابر 1906020002
ايجرود مرکزي سعيدآباد 1906020003
خرمدره مرکزي الوند 1907010001
خرمدره مرکزي خرمدره 1907010002
طارم چورزق چورزق 1908010001
طارم چورزق دستجرده 1908010002
طارم مرکزي آب بر 1908020001
طارم مرکزي درام 1908020002
طارم مرکزي گيلوان 1908020003
ماهنشان انگوران انگوران 1909010001
ماهنشان انگوران قلعه جوق 1909010002
ماهنشان مرکزي اورياد 1909020001
ماهنشان مرکزي قزل گچيلو 1909020004
ماهنشان مرکزي ماه نشان 1909020005
سلطانيه مرکزي سنبل آباد 1910010001
سلطانيه مرکزي سلطانيه 1910010002
سلطانيه باغ حلي گوزل دره 1910020001