06 اسفند 1402
En | 
شهرستان بخش دهستان دانلود نقشه
دامغان اميراباد قهاب رستاق 2001010001
دامغان اميراباد قهاب صرصر 2001010002
دامغان اميراباد تويه دروار 2001010003
دامغان مركزئ حومه 2001020001
دامغان مركزئ دامنكوه 2001020002
دامغان مركزئ رودبار 2001020003
سمنان مركزئ حومه 2002010001
شاهرود بسطام خرقان 2003010001
شاهرود بسطام كلاته هائ غربي 2003010002
شاهرود بيارجمند بيارجمند 2003020001
شاهرود بيارجمند خوارتوران 2003020002
شاهرود مركزئ حومه 2003030001
شاهرود مركزئ دهملا 2003030002
شاهرود مركزئ طرود 2003030003
گرمسار ايوانكي ايوانكي 2004010002
گرمسار مركزئ حومه 2004020001
گرمسار مركزئ لجران 2004020004
مهدئ شهر شهميرزاد پشتكوه 2005010001
مهدئ شهر شهميرزاد چاشم 2005010002
مهدئ شهر مركزئ درجزين 2005020001
آرادان مرکزي ياترئ 2006010001
آرادان مرکزي حسين آباد کردها 2006010002
آرادان کهن آباد کهن آباد 2006020001
آرادان کهن آباد فروان 2006020002
ميامي مرکزي ميامي 2007010001
ميامي مرکزي فرومد 2007010002
ميامي مرکزي كلاته هائ شرقي 2007010003
ميامي کالپوش رضوان 2007020001
ميامي کالپوش نردين 2007020002
سرخه سرخه لاسگرد 2008010001
سرخه سرخه هفدر 2008010002
تاریخ بروزرسانی: 24 فروردین 1399