17 خرداد 1402
En | 
شهرستان بخش دهستان دانلود نقشه
ايرانشهر بزمان آب رئيس 1101010001
ايرانشهر بزمان بزمان 1101010002
ايرانشهر بمپور بمپورشرقي 1101020001
ايرانشهر بمپور بمپورغربي 1101020002
ايرانشهر مركزئ ابتر 1101050001
ايرانشهر مركزئ حومه 1101050002
ايرانشهر مركزئ دامن 1101050003
چابهار دشتيارئ باهوكلات 1102010001
چابهار دشتيارئ سندميرثويان 1102010003
چابهار دشتيارئ نگور 1102010004
چابهار مركزئ پيرسهراب 1102020001
چابهار مركزئ كمبل سليمان 1102020004
چابهار پلان پلان 1102040001
خاش مركزئ پشتكوه 1103010002
خاش مركزئ سنگان 1103010003
خاش مركزئ كارواندر 1103010004
خاش مركزئ كوه سفيد 1103010005
خاش مركزئ اسماعيل آباد 1103010006
خاش نوك آباد اسكل آباد 1103020001
خاش نوك آباد تفتان جنوبي 1103020002
خاش نوك آباد گوهركوه 1103020003
خاش نوك آباد نازيل 1103020004
خاش ايرندگان ايرندگان 1103030001
خاش ايرندگان كهنوك 1103030002
زابل مركزئ بنجار 1104040001
زاهدان مركزئ چشمه زيارت 1105010001
زاهدان مركزئ حرمك 1105010002
زاهدان نصرت آباد دومك 1105030001
زاهدان نصرت آباد نصرت آباد 1105030002
زاهدان كورين كورين 1105040001
زاهدان كورين شورو 1105040002
سراوان جالق جالق 1106010001
سراوان جالق كله گان 1106010002
سراوان جالق ناهوك 1106010003
سراوان مركزئ حومه 1106040002
سراوان مركزئ گشت 1106040005
سراوان بم پشت بم پشت 1106050001
سراوان بم پشت كشتگان 1106050002
سراوان بم پشت كوهك اسفندك 1106050003
نيك شهر بنت بنت 1107010001
نيك شهر بنت توتان ومهمدان 1107010002
نيك شهر بنت دستگرد 1107010003
نيك شهر لاشار لاشارجنوبي 1107040002
نيك شهر لاشار لاشارشمالي 1107040003
نيك شهر مركزئ چاهان 1107050001
نيك شهر مركزئ مخت 1107050002
نيك شهر مركزئ مهبان 1107050003
نيك شهر مركزئ هيچان 1107050004
نيك شهر آهوران چانف 1107060001
نيك شهر آهوران کهيري 1107060002
سرباز پيشين پيشين 1108010001
سرباز پيشين زردبن 1108010003
سرباز سرباز سرباز 1108020003
سرباز سرباز سركور 1108020004
سرباز سرباز كيشكور 1108020005
سرباز سرباز مينان 1108020006
سرباز سرباز نسكند 1108020007
سرباز مركزئ راسك وفيروزآباد 1108030002
سرباز مركزئ جكيگور 1108030004
سرباز پارود پارود 1108050001
سرباز پارود مورتان 1108050003
كنارك زرآباد زرآبادشرقي 1109010001
كنارك زرآباد زرآبادغربي 1109010002
كنارك مركزئ جهليان 1109020001
كنارك مركزئ كهير 1109020002
زهك جزينك جزينك 1110010001
زهك جزينك خمك 1110010002
زهك مركزئ خواجه احمد 1110020001
زهك مركزئ زهك 1110020002
هيرمند مركزي دوست محمد 1111010001
هيرمند مركزي مارگان 1111010002
هيرمند مركزي جهان آباد 1111010003
هيرمند قرقري قرقرئ 1111020001
هيرمند قرقري اكبرآباد 1111020002
دلگان مركزي گنبد علوي 1112010001
دلگان مركزي دلگان 1112010002
دلگان مركزي هوديان 1112010003
دلگان جلگه چاه هاشم جلگه چاه هاشم 1112020001
دلگان جلگه چاه هاشم چاه علي 1112020002
مهرستان مركزي زابلي 1113010001
مهرستان مركزي بيرك 1113010002
مهرستان آشار آشار 1113020001
مهرستان آشار ايرافشان 1113020002
سيب و سوران مركزي سيب وسوران 1114010001
سيب و سوران مركزي پسكوه 1114010002
سيب و سوران هيدوچ هيدوچ 1114020001
سيب و سوران هيدوچ كنت 1114020002
نيمروز مرکزي اديمي 1115010001
نيمروز مرکزي بزي 1115010002
نيمروز صابري قايم آباد 1115020001
نيمروز صابري سفيدابه 1115020002
هامون مرکزي لوتک 1116010003
هامون مرکزي محمدآباد 1116010004
هامون تيمورآباد تيمورآباد 1116020001
هامون تيمورآباد کوه خواجه 1116020002
ميرجاوه مرکزي حومه 1117010003
ميرجاوه مرکزي انده 1117010004
ميرجاوه لاديز تمين 1117020001
ميرجاوه لاديز لاديز 1117020002
ميرجاوه لاديز جون آباد 1117020003
ميرجاوه ريگ ملک ريگ ملک 1117030001
ميرجاوه ريگ ملک تهلاب 1117030002
قصرقند مرکزي هلونچگان 1118010002
قصرقند مرکزي هيت 1118010003
قصرقند ساربوک ساربوک 1118020001
قصرقند ساربوک حميري 1118020002
قصرقند تلنگ تلنگ 1118030001
قصرقند تلنگ شارک 1118030002
فنوج مرکزي فنوج 1119010001
فنوج مرکزي مسکوتان 1119010002
فنوج کتيج کتيج 1119020001
فنوج کتيج محترم آباد 1119020002