03 مهر 1402
En | 
شهرستان بخش دهستان دانلود نقشه
آباده مرکزي ايزدخواست 0701040001
آباده مرکزي بهمن 0701040002
آباده مرکزي بيدک 0701040003
آباده مرکزي سورمق 0701040004
آباده مرکزي خسروشيرين 0701040005
استهبان رونيز خير 0702010001
استهبان رونيز رونيز 0702010002
استهبان مرکزي ايج 0702020001
اقليد سده آسپاس 0703010001
اقليد سده دژکرد 0703010002
اقليد سده سده 0703010003
اقليد مرکزي خنجشت 0703020003
اقليد مرکزي شهرميان 0703020004
اقليد حسن آباد احمدآباد 0703030001
اقليد حسن آباد حسن آباد 0703030002
اقليد حسن آباد بکان 0703030003
جهرم خفر خفر 0704010001
جهرم خفر راهگان 0704010002
جهرم خفر سفيدار 0704010003
جهرم خفر علي آباد 0704010004
جهرم خفر گل برنجي 0704010005
جهرم سيمکان پشت پر 0704020001
جهرم سيمکان پل به بالا 0704020002
جهرم سيمکان پل به پايين 0704020003
جهرم کرديان علويه 0704030001
جهرم کرديان قطب آباد 0704030002
جهرم مرکزي جلگاه 0704040001
جهرم مرکزي کوهک 0704040002
داراب رستاق رستاق 0705020002
داراب رستاق کوهستان 0705020004
داراب مرکزي بالش 0705030001
داراب مرکزي پاسخن 0705030002
داراب مرکزي بختاجرد 0705030003
داراب مرکزي فسارود 0705030004
داراب مرکزي نصروان 0705030007
داراب مرکزي هشيوار 0705030008
داراب فورگ آبشور 0705040001
داراب فورگ فورگ 0705040002
داراب جنت قلعه بيابان 0705050001
داراب جنت قريه الخير 0705050002
سپيدان بيضا بانش 0706010001
سپيدان بيضا بيضا 0706010002
سپيدان بيضا کوشک هزار 0706010003
سپيدان مرکزي خفري 0706020001
شيراز ارژن دشت ارژن 0707060001
شيراز ارژن قره چمن 0707060002
سپيدان مرکزي کمهر 0706020002
سپيدان مرکزي شش پير 0706020003
سپيدان همايجان سرناباد 0706030001
سپيدان همايجان همايجان 0706030003
شيراز زرقان بندامير 0707010001
شيراز زرقان زرقان 0707010003
شيراز زرقان رحمت آباد 0707010004
شيراز مرکزي بيدزرد 0707050001
شيراز مرکزي داريان 0707050002
شيراز مرکزي دراک 0707050003
شيراز مرکزي سياخ دارنگون 0707050005
شيراز مرکزي قره باغ 0707050006
شيراز مرکزي کفترک 0707050008
شيراز ارژن کوه مره سرخي 0707060003
فسا ششده وقره بلاغ ششده 0708010001
فسا ششده وقره بلاغ قره بلاغ 0708010002
فسا شيبکوه فدشکوييه 0708020001
فسا شيبکوه ميانده 0708020002
فسا مرکزي جنگل 0708030001
فسا مرکزي صحرارود 0708030002
فسا مرکزي کوشک قاضي 0708030003
فسا نوبندگان نوبندگان 0708040001
فيروزآباد مرکزي احمدآباد 0709030001
فيروزآباد مرکزي جايدشت 0709030003
فيروزآباد ميمند پرزيتون 0709040001
فيروزآباد ميمند خواجه اي 0709040002
فيروزآباد ميمند دادنجان 0709040003
کازرون جره وبالاده جره 0710010001
کازرون جره وبالاده دادين 0710010002
کازرون جره وبالاده فامور 0710010003
کازرون کنار تخته و کمارج کنار تخته 0710020001
کازرون کنار تخته و کمارج کمارج 0710020002
کازرون کوهمره دشت برم 0710030001
کازرون کوهمره کوهمره 0710030002
کازرون مرکزي بليان 0710040001
کازرون مرکزي دريس 0710040002
کازرون مرکزي شاپور 0710040003
کازرون چنارشاهيجان انارستان 0710050001
کازرون چنارشاهيجان سمقان 0710050002
کازرون خشت امامزاده محمد 0710060001
کازرون خشت بورکي 0710060002
لارستان اوز بيدشهر 0711010002
لارستان اوز فيشور 0711010003
لارستان جويم جويم 0711020002
لارستان جويم هرم 0711020003
لارستان مرکزي حومه 0711040001
لارستان مرکزي درزوسابيان 0711040002
لارستان مرکزي دهکويه 0711040003
لارستان بيرم بيرم 0711050002
لارستان بيرم بالاده 0711050003
لارستان بنارويه بنارويه 0711070001
لارستان بنارويه ده فيش 0711070002
مرودشت کر گرمه 0712070001
مرودشت کر کامفيروزشمالي 0712070002
ممسني ماهورميلاني ماهور 0713020001
ممسني ماهورميلاني ميشان 0713020002
لارستان صحراي باغ صحراي باغ 0711080001
لارستان صحراي باغ عمادده 0711080002
مرودشت کامفيروز خرم مکان 0712030001
مرودشت کامفيروز کامفيروزجنوبي 0712030002
مرودشت مرکزي رامجرديک 0712040005
مرودشت مرکزي رودبال 0712040007
مرودشت مرکزي کناره 0712040008
مرودشت مرکزي مجدآباد 0712040009
مرودشت مرکزي محمدآباد 0712040010
مرودشت مرکزي نقش رستم 0712040011
مرودشت درودزن ابرج 0712050001
مرودشت درودزن درودزن 0712050002
مرودشت درودزن رامجرددو 0712050003
مرودشت سيدان خفرک عليا 0712060001
مرودشت سيدان رحمت 0712060002
ممسني مرکزي بکش دو 0713030001
ممسني مرکزي بکش يک 0713030002
ممسني مرکزي جاويدماهوري 0713030004
ممسني مرکزي جوزار 0713030005
ممسني مرکزي فهليان 0713030008
ممسني دشمن زياري دشمن زياري 0713050001
ممسني دشمن زياري مشايخ 0713050002
ني ريز آباده طشک آباده طشک 0714010001
ني ريز آباده طشک بختگان 0714010002
ني ريز آباده طشک حناء 0714010003
ني ريز پشتکوه ده چاه 0714020003
ني ريز پشتکوه مشکان 0714020004
ني ريز مرکزي رستاق 0714030001
ني ريز مرکزي هرگان 0714030002
ني ريز قطرويه ريزآب 0714040001
ني ريز قطرويه قطرويه 0714040002
لامرد مرکزي حومه 0715010003
لامرد مرکزي سيگار 0715010004
لامرد اشکنان اشکنان 0715030001
لامرد اشکنان کال 0715030002
لامرد علامرودشت خيرگو 0715040001
لامرد علامرودشت علامرودشت 0715040002
لامرد چاه ورز چاه ورز 0715050001
لامرد چاه ورز شيخ عامر 0715050002
بوانات سرچهان باغ صفا 0716010001
بوانات سرچهان توجردي 0716010002
بوانات سرچهان سرچهان 0716010003
بوانات مرکزي باغستان 0716020001
بوانات مرکزي سيمکان 0716020004
بوانات مزايجان سروستان 0716030001
بوانات مزايجان مزايجان 0716030002
ارسنجان مرکزي خبريز 0717010001
ارسنجان مرکزي شورآب 0717010002
ارسنجان مرکزي علي آبادملک 0717010003
خرم بيد مشهدمرغاب شهيدآباد 0718010001
خرم بيد مرکزي خرمي 0718020001
خرم بيد مرکزي قشلاق 0718020002
زرين دشت ايزدخواست ايزدخواست شرقي 0719010001
زرين دشت ايزدخواست ايزدخواست غربي 0719010002
زرين دشت مرکزي خسويه 0719020001
زرين دشت مرکزي دبيران 0719020002
زرين دشت مرکزي زيرآب 0719020003
قيروکارزين افزر افزر 0720010001
قيروکارزين افزر زاخرويه 0720010002
قيروکارزين مرکزي فتح آباد 0720020001
قيروکارزين مرکزي مبارک آباد 0720020002
قيروکارزين مرکزي هنگام 0720020003
مهر گله دار گله دار 0721010002
مهر گله دار فال 0721010003
مهر مرکزي مهر 0721020003
مهر مرکزي ارودان 0721020004
مهر وراوي خوزي 0721030001
مهر وراوي وراوي 0721030002
مهر اسير اسير 0721040001
مهر اسير دشت لاله 0721040002
فراشبند مرکزي آويز 0722010001
فراشبند مرکزي نوجين 0722010003
فراشبند دهرم دهرم 0722020002
فراشبند دهرم دژگاه 0722020004
پاسارگاد مرکزي سرپنيران 0723010001
پاسارگاد مرکزي کمين 0723010002
پاسارگاد پاسارگاد ابوالوردي 0723020001
پاسارگاد پاسارگاد مادرسليمان 0723020002
خنج محمله باغان 0724010001
خنج محمله محمله 0724010002
خنج مرکزي تنگ نارک 0724020001
خنج مرکزي سيف آباد 0724020002
سروستان کوهنجان کوهنجان 0725010001
سروستان کوهنجان مهارلو 0725010002
سروستان مرکزي سروستان 0725020001
سروستان مرکزي شوريچه 0725020002
رستم سورنا رستم سه 0726010001
رستم سورنا پشتکوه رستم 0726010002
رستم مرکزي رستم يک 0726020001
رستم مرکزي رستم دو 0726020002
گراش مرکزي فداغ 0727010001
گراش مرکزي خليلي 0727010002
گراش ارد آرد 0727020001
گراش ارد سبز پوش 0727020002
کوار مرکزي فرمشکان 0728010001
کوار مرکزي کوار 0728010002
کوار طسوج طسوج 0728020001
کوار طسوج فتح آباد 0728020002
خرامه کربال دهقانان 0729010001
خرامه کربال سفلي 0729010002
خرامه مرکزي کفدهک 0729020001
خرامه مرکزي معزآباد 0729020002
خرامه مرکزي خيرآباد 0729020003