06 اسفند 1402
En | 
شهرستان بخش دهستان دانلود نقشه
بوئين زهرا رامند ابراهيم آباد 2601020001
بوئين زهرا رامند رامندجنوبي 2601020002
بوئين زهرا شال زين آباد 2601030001
بوئين زهرا شال قلعه هاشم 2601030002
بوئين زهرا مركزئ زهرائ بالا 2601040003
بوئين زهرا مركزئ زهرائ پائين 2601040004
بوئين زهرا مركزئ سگزآباد 2601040005
بوئين زهرا دشتابي دشتابي شرقي 2601060001
بوئين زهرا دشتابي دشتابي غربي 2601060002
تاكستان اسفرورين اك 2602010001
تاكستان اسفرورين خرم آباد 2602010002
تاكستان خرمدشت افشاريه 2602020001
تاكستان خرمدشت رامندشمالي 2602020002
تاكستان ضياءآباد دودانگه سفلي 2602030001
تاكستان ضياءآباد دودانگه عليا 2602030002
تاكستان مركزئ قاقازان شرقي 2602040001
تاكستان مركزئ قاقازان غربي 2602040002
تاكستان مركزئ نرجه 2602040003
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 2603020001
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 2603020002
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 2603020003
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 2603030001
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 2603030002
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 2603030003
قزوين طارم سفلي چوقور 2603040001
قزوين طارم سفلي خندان 2603040002
قزوين طارم سفلي كوهگير 2603040003
قزوين طارم سفلي نيارك 2603040004
قزوين مركزئ اقبال شرقي 2603050001
قزوين مركزئ اقبال غربي 2603050002
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 2603070001
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 2603070002
آبيك بشاريات بشاريات شرقي 2604010001
آبيك بشاريات بشاريات غربي 2604010002
آبيك مركزئ زياران 2604020001
آبيك مركزئ كوهپايه شرقي 2604020002
آبيك مركزئ كوهپايه غربي 2604020003
البرز محمديه حصارخروان 2605010001
البرز محمديه شريف آباد 2605010002
البرز مركزئ پيريوسفيان 2605020001
البرز مركزئ نصرت آباد 2605020002
آوج مرکزي حصاروليعصر 2606010001
آوج مرکزي خرقان غربي 2606010002
آوج مرکزي شهيدآباد 2606010003
آوج آبگرم آبگرم 2606020001
آوج آبگرم خرقان شرقي 2606020002
تاریخ بروزرسانی: 24 فروردین 1399