03 مهر 1402
En | 
شهرستان بخش دهستان دانلود نقشه
بافت مركزئ بزنجان 0801030001
بافت مركزئ فتح آباد 0801030005
بافت مركزئ كيسكان 0801030006
بافت مركزئ گوغر 0801030007
جيرفت ساردوئيه دلفارد 0803010001
جيرفت ساردوئيه ساردوئيه 0803010002
بافت خبر خبر 0801040001
بافت خبر دشتاب 0801040002
بم مركزئ حومه 0802030001
بم مركزئ دهبكرئ 0802030002
بم بروات روداب غربي 0802070001
بم بروات كرك ونارتيج 0802070002
جيرفت ساردوئيه گور 0803010003
جيرفت جبالبارز رضوان 0803020001
جيرفت جبالبارز سغدر 0803020002
جيرفت جبالبارز مسكون 0803020003
جيرفت مركزئ اسفندقه 0803040001
جيرفت مركزئ اسلام آباد 0803040002
جيرفت مركزئ خاتون آباد 0803040005
جيرفت مركزئ دولت آباد 0803040006
جيرفت مركزئ هليل 0803040008
جيرفت اسماعيلي اسماعيلي 0803050001
جيرفت اسماعيلي حسين آباد 0803050002
جيرفت اسماعيلي گنج آباد 0803050003
رفسنجان مركزئ آزادگان 0804020001
رفسنجان مركزئ اسلاميه 0804020002
رفسنجان مركزئ خنامان 0804020004
رفسنجان مركزئ دره دران 0804020005
رفسنجان مركزئ رزم آوران 0804020007
رفسنجان مركزئ سرچشمه 0804020009
رفسنجان مركزئ قاسم آباد 0804020012
رفسنجان مركزئ كبوترخان 0804020013
رفسنجان كشكوئيه راويز 0804030001
رفسنجان كشكوئيه شريف آباد 0804030002
رفسنجان كشكوئيه كشكوئيه 0804030003
رفسنجان نوق بهرمان 0804040001
رفسنجان فردوس رضوان 0804050001
رفسنجان فردوس فردوس 0804050002
زرند مركزئ اسلام آباد 0805020001
زرند مركزئ جرجافك 0805020002
زرند مركزئ دشت خاك 0805020004
زرند مركزئ سربنان 0805020005
زرند مركزئ محمدآباد 0805020008
زرند مركزئ وحدت 0805020009
زرند مركزئ خانوك 0805020011
زرند مركزئ حتكن 0805020012
زرند يزدان آباد سيريز 0805030001
زرند يزدان آباد يزدان آباد 0805030002
زرند يزدان آباد شعبجره 0805030003
سيرجان مركزئ شريف آباد 0806010006
سيرجان مركزئ نجف آباد 0806010010
سيرجان پاريز پاريز 0806020001
سيرجان پاريز سعادت آباد 0806020002
سيرجان گلستان گلستان 0806030001
سيرجان گلستان ملك آباد 0806030002
سيرجان زيدآباد زيدآباد 0806040001
سيرجان زيدآباد محمودآبادسيد 0806040002
سيرجان بلورد بلورد 0806050001
سيرجان بلورد چهارگنبد 0806050002
شهربابك مركزئ استبرق 0807010001
شهربابك مركزئ پاقلعه 0807010002
شهربابك مركزئ خاتون آباد 0807010004
شهربابك مركزئ خورسند 0807010006
كرمان گلباف كشيت 0808030002
شهربابك مركزئ مدوارات 0807010008
شهربابك مركزئ ميمند 0807010009
شهربابك دهج جوزم 0807020001
شهربابك دهج خبر 0807020002
شهربابك دهج دهج 0807020003
كرمان شهداد اندوهجرد 0808020001
كرمان شهداد تكاب 0808020002
كرمان شهداد سيرچ 0808020003
كرمان گلباف جوشان 0808030001
كرمان ماهان قناتغستان 0808040001
كرمان ماهان ماهان 0808040002
كرمان مركزئ اختيارآباد 0808050001
كرمان مركزئ باغين 0808050002
كرمان مركزئ درختنگان 0808050004
كرمان مركزئ زنگي آباد 0808050005
كرمان مركزئ سرآسياب فرسنگي 0808050006
كرمان راين حسين آبادگروه 0808060001
كرمان راين راين 0808060002
كرمان چترود كويرات 0808070002
كرمان چترود معزيه 0808070003
كهنوج مركزئ نخلستان 0809040004
كهنوج مركزئ ده كهان 0809040005
كهنوج مركزئ كوتك 0809040006
كهنوج چاه مريد چاه ريگان 0809050001
كهنوج چاه مريد حومه 0809050002
بردسير مركزئ كوه پنج 0810010003
بردسير مركزئ مشيز 0810010005
بردسير لاله زار قلعه عسگر 0810020001
بردسير لاله زار لاله زار 0810020002
بردسير گلزار گلزار 0810030001
بردسير گلزار شيرينك 0810030002
بردسير نگار نگار 0810040001
بردسير نگار نارپ 0810040002
راور كوهساران حرجند 0811010001
راور كوهساران هروز 0811010003
راور مركزئ راور 0811020001
عنبرآباد مركزئ امجز 0812010001
عنبرآباد مركزئ جهادآباد 0812010002
عنبرآباد مركزئ علي آباد 0812010003
عنبرآباد مركزئ محمدآباد 0812010004
عنبرآباد جبالبارزجنوبي گرمسار 0812030001
عنبرآباد جبالبارزجنوبي مردهك 0812030002
عنبرآباد جبالبارزجنوبي نرگسان 0812030003
منوجان مركزئ قلعه 0813010001
منوجان مركزئ كشميران 0813010002
منوجان مركزئ نورآباد 0813010003
منوجان آسمينون بجگان 0813020001
منوجان آسمينون نودژ 0813020003
كوهبنان طغرل الجرد طغرل الجرد 0814010002
كوهبنان مركزئ جور 0814020001
كوهبنان مركزئ خرمدشت 0814020002
رودبارجنوب جازموريان جازموريان 0815010001
رودبارجنوب جازموريان كوهستان 0815010002
رودبارجنوب مركزئ رودبار 0815020001
رودبارجنوب مركزئ نهضت آباد 0815020002
قلعه گنج چاه دادخدا چاه دادخدا 0816010001
قلعه گنج چاه دادخدا رمشك 0816010002
قلعه گنج چاه دادخدا مارز 0816010003
قلعه گنج مركزئ قلعه گنج 0816020001
قلعه گنج مركزئ سرخ قلعه 0816020002
ريگان گنبكي گنبكي 0817010001
ريگان گنبكي ناصريه 0817010002
ريگان مركزئ ريگان 0817020002
ريگان مركزئ گاوكان 0817020003
رابر مركزي رابر 0818010001
رابر مركزي سيه بنوئيه 0818010002
رابر هنزا هنزا 0818020001
رابر هنزا جواران 0818020002
فهرج مركزي برج اكرم 0819010001
فهرج مركزي فهرج 0819010002
فهرج نگين كوير نگين كوير 0819020001
فهرج نگين كوير چاهدگال 0819020002
انار انار بياض 0820010001
انار انار حسين آباد 0820010002
نرماشير مركزي پشت رود 0821010001
نرماشير مركزي عزيزآباد 0821010002
نرماشير روداب روداب شرقي 0821020001
نرماشير روداب مومن آباد 0821020002
فارياب مركزي كلاشگرد 0822010001
فارياب مركزي مهروئيه 0822010002
فارياب حور حور 0822020001
فارياب حور زهمكان 0822020002
ارزوئيه مرکزي ارزوئيه 0823010001
ارزوئيه مرکزي وكيل آباد 0823010002
ارزوئيه مرکزي دهسرد 0823010003
ارزوئيه صوغان صوغان 0823020001
ارزوئيه صوغان اميرآباد 0823020002