03 مهر 1402
En | 
شهرستان بخش دهستان دانلود نقشه
آمل لاريجان بالالاريجان 0201010001
آمل لاريجان لاريجان سفلي 0201010002
آمل مركزئ پائين خيابان ليتكوه 0201020002
آمل مركزئ هرازپي جنوبي 0201020006
آمل مركزئ دشت سر سفلي 0201020007
آمل دابودشت دابوئ جنوبي 0201030001
آمل دابودشت دابوي مياني 0201030003
آمل امامزاده عبدالله بالاخيابان ليتكوه 0201040001
آمل امامزاده عبدالله چلاو 0201040002
آمل دشت سر دشت سر شرقي 0201050001
آمل دشت سر دشت سر غربي 0201050002
بابل بندپي غربي خوش رود 0202010001
بابل بندپي غربي شهيدآباد 0202010004
بابل مركزئ فيضيه 0202020002
بابل مركزئ اسبوكلا 0202020004
بابل مركزئ گنج افروز 0202020005
بابل بندپي شرقي سجادرود 0202030001
بابل بندپي شرقي فيروزجاه 0202030002
بابل بابل كنار بابل كنار 0202040001
بابل بابل كنار درازكلا 0202040002
بابل لاله آباد كارئ پي 0202050001
بابل لاله آباد لاله آباد 0202050002
بابل گتاب گتاب جنوبي 0202060001
بابل گتاب گتاب شمالي 0202060002
بهشهر مركزئ كوهستان 0204020001
بهشهر مركزئ ميان كاله 0204020002
بهشهر مركزئ پنج هزاره 0204020003
بهشهر يانه سر شهدا 0204040002
بهشهر يانه سر عشرستاق 0204040003
تنكابن مركزئ ميرشمس الدين 0205020001
تنكابن مركزئ گليجان 0205020002
تنكابن نشتا تمشكل 0205030001
تنكابن نشتا كترا 0205030002
تنكابن خرم آباد بلده 0205040001
تنكابن خرم آباد دوهزار 0205040002
تنكابن خرم آباد سه هزار 0205040003
رامسر مركزئ جنت رودبار 0206010001
رامسر مركزئ چهل شهيد 0206010002
سوادكوه زيرآب سرخکلا 0208030001
رامسر مركزئ سخت سر 0206010003
رامسر مركزئ اشكور 0206010004
سارئ چهاردانگه پشتكوه 0207010001
سارئ چهاردانگه چهاردانگه 0207010002
سارئ چهاردانگه گرماب 0207010003
سارئ دودانگه بنافت 0207020001
سارئ دودانگه فريم 0207020002
سارئ مركزئ اسفيوردشوراب 0207030001
سارئ مركزئ كليجان رستاق سفلي 0207030003
سارئ مركزئ مذكوره 0207030005
سارئ مركزئ مياندورودكوچك 0207030006
سارئ كليجان رستاق تنگه سليمان 0207050001
سارئ كليجان رستاق كليجان رستاق عليا 0207050002
سارئ رودپي رودپي شرقي 0207060002
سارئ رودپي رودپي غربي 0207060003
سارئ رودپي شمالي فرح آباد شمالي 0207070001
سارئ رودپي شمالي فرح آباد جنوبي 0207070002
سوادكوه مركزئ راستوپي 0208020001
سوادكوه مركزئ ولوپي 0208020003
سوادكوه زيرآب کسليان 0208030002
قائم شهر مركزئ بالاتجن 0210020001
قائم شهر مركزئ بيشه سر 0210020002
قائم شهر مركزئ علي آباد 0210020004
قائم شهر مركزئ نوكنده كا 0210020005
قائم شهر مركزئ كوهساران 0210020006
نور بلده اوزرود 0214010001
نور بلده تتارستاق 0214010002
نور بلده شيخ فضل اله نورئ 0214010003
نور چمستان لاويج 0214020001
نور چمستان ميانرود 0214020002
نور چمستان ناتل رستاق 0214020003
نور مركزئ ميان بند 0214030001
نور مركزئ ناتل كنارسفلي 0214030002
نور مركزئ ناتل كنارعليا 0214030003
نوشهر كجور پنجك رستاق 0215020001
نوشهر كجور توابع كجور 0215020002
نوشهر كجور زانوس رستاق 0215020003
نوشهر مركزئ بلده كجور 0215040001
نوشهر مركزئ خيرودكنار 0215040002
نوشهر مركزئ كالج 0215040003
بابلسر مركزئ ساحلي 0216020001
بابلسر مركزئ بابلرود 0216020002
بابلسر بهنمير بهنمير 0216030001
چالوس مرزن آباد كوهستان 0220030002
بابلسر بهنمير عزيزك 0216030002
بابلسر رودبست پازوار 0216040001
بابلسر رودبست خشكرود 0216040002
محمودآباد سرخرود دابوئ شمالي 0218010001
محمودآباد سرخرود هرازپي شمالي 0218010002
محمودآباد مركزئ اهلمرستاق جنوبي 0218020001
محمودآباد مركزئ اهلمرستاق شمالي 0218020002
محمودآباد مركزئ هرازپي غربي 0218020003
نكا مركزئ پي رجه 0219010001
نكا مركزئ قره طغان 0219010002
نكا مركزئ مهروان 0219010003
نكا هزارجريب استخرپشت 0219020001
نكا هزارجريب زارم رود 0219020002
چالوس مركزئ كلارستاق شرقي 0220020001
چالوس مركزئ كلارستاق غربي 0220020002
چالوس مرزن آباد بيرون بشم 0220030001
جويبار گيل خوران چپكرود 0221010001
جويبار گيل خوران لاريم 0221010002
جويبار مركزئ حسن رضا 0221020001
جويبار مركزئ سياهرود 0221020002
گلوگاه كلباد كلبادشرقي 0222010001
گلوگاه كلباد كلبادغربي 0222010002
گلوگاه مركزئ توسكاچشمه 0222020001
گلوگاه مركزئ آزادگان 0222020002
فريدونكنار دهفري امامزاده عبدالله شمالي 0223010001
فريدونكنار دهفري امامزاده عبدالله جنوبي 0223010002
فريدونكنار مركزي باريك رود شمالي 0223020001
فريدونكنار مركزي باريك رود جنوبي 0223020002
عباس آباد مركزي لنگارود شرقي 0224010001
عباس آباد مركزي لنگارود غربي 0224010002
عباس آباد سلمانشهر كلار آباد غربي 0224020002
عباس آباد کلار کلار شرقي 0224030001
عباس آباد کلار کلار غربي 0224030002
مياندورود مركزي كوهدشت شرقي 0225010001
مياندورود مركزي كوهدشت غربي 0225010002
مياندورود مركزي مياندورود بزرگ 0225010003
مياندورود گهرباران گهرباران شمالي 0225020001
مياندورود گهرباران گهرباران جنوبي 0225020002
سيمرغ مرکزي کياکلا 0226010001
سيمرغ مرکزي دشت کنار 0226010002
سيمرغ تالارپي تالارپي 0226020001
سيمرغ تالارپي طور 0226020002
سوادکوه شمالي مرکزي شرق وغرب شيرگاه 0227010001
سوادکوه شمالي مرکزي لفور 0227010002
سوادکوه شمالي نارنجستان چايباغ 0227020001
سوادکوه شمالي نارنجستان هتکه 0227020002
کلاردشت مرکزي کلاردشت شرقي 0228010001
کلاردشت مرکزي کلاردشت غربي 0228010002