18 آذر 1402
En | 
شهرستان بخش دهستان دانلود نقشه
اراک مرکزي امان آباد 0001020001
اراک مرکزي اميريه 0001020002
اراک مرکزي داودآباد 0001020003
اراک مرکزي سده 0001020005
اراک مرکزي شمس آباد 0001020006
اراک مرکزي مشهدميقان 0001020008
اراک مرکزي حاجي آباد 0001020010
اراک ساروق ساروق 0001030001
اراک ساروق مشهدالکوبه 0001030002
اراک معصوميه معصوميه 0001040001
اراک معصوميه مشک آباد 0001040002
دليجان مرکزي جاسب 0005010003
دليجان مرکزي جوشق 0005010004
تفرش مرکزي رودبار 0003020002
تفرش مرکزي خرازان 0003020003
تفرش مرکزي کوه پناه 0003020004
خمين مرکزي آشناخور 0004010001
خمين مرکزي حمزه لو 0004010003
آشتيان مرکزي سياوشان 0002010001
آشتيان مرکزي گرکان 0002010002
آشتيان مرکزي مزرعه نو 0002010003
تفرش مرکزي بازرجان 0003020001
خمين مرکزي رستاق 0004010005
خمين مرکزي صالحان 0004010006
خمين مرکزي گله زن 0004010007
خمين کمره چهارچشمه 0004020001
خمين کمره خرم دشت 0004020002
دليجان مرکزي دودهک 0005010001
دليجان مرکزي هستيجان 0005010002
ساوه مرکزي قره چاي 0006030003
شازند قره کهريز کوهسار 0007040002
محلات مرکزي باقرآباد 0009010001
خنداب مرکزي خنداب 0012020001
خنداب مرکزي دهچال 0012020002
فراهان مرکزي فرمهين 0013010001
ساوه مرکزي شاهسونکندي 0006030001
ساوه مرکزي طرازناهيد 0006030002
ساوه مرکزي نورعلي بيک 0006030004
ساوه نوبران آق کهريز 0006040001
ساوه نوبران بيات 0006040002
ساوه نوبران کوهپايه 0006040003
شازند زاليان زاليان 0007030002
شازند زاليان نهرميان 0007030003
شازند قره کهريز قره کهريز 0007040001
شازند مرکزي آستانه 0007010001
شازند مرکزي کزاز 0007010007
شازند سربند هندودر 0007020001
شازند سربند مالمير 0007020002
شازند زاليان پل دوآب 0007030001
زرنديه خرقان الوير 0010010001
زرنديه خرقان عليشار 0010010002
زرنديه خرقان دوزج 0010010003
محلات مرکزي خورهه 0009010002
زرنديه مرکزي حکيم آباد 0010020001
زرنديه مرکزي خشک رود 0010020002
کميجان مرکزي وفس 0011010004
کميجان ميلاجرد خسروبيک 0011020001
زرنديه مرکزي رودشور 0010020003
کميجان مرکزي اسفندان 0011010001
کميجان ميلاجرد ميلاجرد 0011020002
خنداب قره چاي اناج 0012010001
خنداب قره چاي جاورسيان 0012010002
خنداب قره چاي سنگ سفيد 0012010003
فراهان مرکزي فشک 0013010002
فراهان خنجين خنجين 0013020001
فراهان خنجين تلخاب 0013020002