06 اسفند 1402
En | 
شهرستان بخش دهستان دانلود نقشه
ابوموسي تنب تنب 2201010001
ابوموسي مركزئ سيرئ 2201020003
بندرعباس فين فين 2202030002
بندرعباس فين گهره 2202030003
بندرعباس مركزئ ايسين 2202040001
بندرعباس مركزئ تازيان 2202040002
بندرعباس مركزئ گچين 2202040005
بندرعباس مركزئ سياهو 2202040007
بندرعباس مركزئ سرخون 2202040008
بندرعباس تخت تخت 2202050001
بندرعباس تخت شميل 2202050002
بندرعباس قلعه قاضي قلعه قاضي 2202060002
بندرعباس قلعه قاضي دهنو 2202060003
بندرلنگه شيبكوه بندرچارك 2203020001
بندرلنگه شيبكوه مقام 2203020002
بندرلنگه كيش كيش 2203030002
بندرلنگه كيش لاوان 2203030003
بندرلنگه مركزئ حومه 2203050001
بندرلنگه مركزئ مغويه 2203050003
بندرلنگه مهران مهران 2203060001
بندرلنگه مهران دژگان 2203060002
قشم شهاب دولاب 2204010001
قشم شهاب سوزا 2204010002
قشم شهاب صلخ 2204010003
قشم شهاب هنگام 2204010004
قشم شهاب لارك 2204010005
قشم مركزئ حومه 2204020001
قشم مركزئ رمكان 2204020002
ميناب سندرك بندر 2205020001
ميناب سندرك درپهن 2205020002
ميناب سندرك سندرك 2205020003
ميناب مركزئ تياب 2205030002
ميناب مركزئ حومه 2205030003
ميناب مركزئ كريان 2205030004
ميناب مركزئ گوربند 2205030005
ميناب توكهور توكهور 2205040001
ميناب توكهور چراغ آباد 2205040002
ميناب بندزرك بندزرك 2205050001
ميناب بندزرك كرگان 2205050002
جاسك مركزئ جاسك 2206020001
جاسك مركزئ كنگان 2206020003
جاسك مركزئ گابريك 2206020004
جاسك ليردف پي وشك 2206030001
جاسك ليردف سورك 2206030002
رودان رودخانه رودخانه 2207010001
رودان رودخانه مسافرآباد 2207010002
رودان رودخانه رودخانه بر 2207010003
رودان مركزئ آب نما 2207020001
رودان مركزئ فارياب 2207020003
رودان مركزئ راهدار 2207020006
رودان جغين جغين شمالي 2207030001
رودان جغين جغين جنوبي 2207030002
رودان بيكاه بيكاه 2207040001
رودان بيكاه برنطين 2207040002
حاجي اباد فارغان فارغان 2208010002
حاجي اباد فارغان آشكارا 2208010003
حاجي اباد مركزئ درآگاه 2208020001
حاجي اباد مركزئ طارم 2208020002
حاجي اباد احمدئ احمدئ 2208030001
حاجي اباد احمدئ كوه شاه 2208030002
بستك جناح جناح 2209010001
بستك جناح فرامرزان 2209010002
بستك مركزئ ده تل 2209020001
بستك مركزئ فتويه 2209020002
بستك مركزئ گوده 2209020003
بستك كوخرد كوخرد 2209030001
بستك كوخرد هرنگ 2209030002
خمير رويدر رودبار 2210010001
خمير رويدر رويدر 2210010002
خمير مركزئ خمير 2210020001
خمير مركزئ كهورستان 2210020002
پارسيان كوشكنار بهدشت 2211010001
پارسيان كوشكنار كوشكنار 2211010002
پارسيان مركزئ بوچير 2211020001
پارسيان مركزئ مهرگان 2211020002
سيريك بماني بماني 2212010001
سيريك بماني شهمردئ 2212010002
سيريك مركزئ بيابان 2212020001
سيريك مركزئ سيريك 2212020002
بشاگرد مركزي جكدان 2213010001
بشاگرد مركزي سردشت 2213010002
بشاگرد گوهران گوهران 2213020001
بشاگرد گوهران درآبسر 2213020002
بشاگرد گافروپارمون گافر 2213030001
بشاگرد گافروپارمون پارمون 2213030002
تاریخ بروزرسانی: 25 فروردین 1399