09 مهر 1402
En | 
شهرستان بخش دهستان دانلود نقشه
اردكان خرانق رباطات 2101010002
اردكان خرانق زرين 2101010003
اردكان مركزئ محمديه 2101020002
اردكان عقدا عقدا 2101030001
اردكان عقدا نارستان 2101030002
بافق مركزئ مباركه 2102020001
بافق مركزئ سبزدشت 2102020002
بافق مركزئ كوشك 2102020003
تفت مركزئ پيشكوه 2103020001
تفت مركزئ شيركوه 2103020002
تفت مركزئ علي اباد 2103020003
تفت مركزئ نصراباد 2103020004
تفت مركزئ دهشير 2103020005
تفت نير بنادكوك 2103030001
تفت نير زردين 2103030002
تفت نير سخويد 2103030004
تفت گاريزات گاريزات 2103040001
تفت گاريزات كهدوئيه 2103040002
مهريز مركزئ ارنان 2104010001
مهريز مركزئ تنگ چنار 2104010002
مهريز مركزئ خورميز 2104010003
مهريز مركزئ ميانكوه 2104010004
مهريز مركزئ بهادران 2104010005
يزد مركزئ فجر 2105030002
يزد مركزئ فهرج 2105030003
يزد زارچ اله آباد 2105040001
يزد زارچ محمدآباد 2105040002
ميبد مركزئ شهدا 2106010002
ميبد ندوشن ندوشن 2106020001
ميبد ندوشن صدرآباد 2106020002
ميبد بفروييه بفروييه 2106030001
ميبد بفروييه سورک 2106030002
ابركوه بهمن اسفندار 2107010001
ابركوه بهمن مهرآباد 2107010002
ابركوه مركزئ تيرجرد 2107020001
ابركوه مركزئ فراغه 2107020002
اشکذر خضرآباد كذاب 2108010001
اشکذر مركزئ رستاق 2108020001
خاتم مركزئ چاهك 2109010001
خاتم مركزئ فتح آباد 2109010002
خاتم مروست ايثار 2109020001
خاتم مروست هرابرجان 2109020002
بهاباد آسفيج آسفيج 2111010001
بهاباد آسفيج بنستان 2111010002
بهاباد مركزي جلگه 2111020001