30 شهریور 1402
En | 
شهرستان بخش دهستان دانلود نقشه
بندرگز مركزئ انزان شرقي 2701010001
بندرگز مركزئ انزان غربي 2701010002
بندرگز نوكنده بنفشه تپه 2701020001
بندرگز نوكنده ليوان 2701020002
تركمن مركزئ جعفربائ جنوبي 2702020001
تركمن مركزئ فراغي 2702020002
گرگان مركزئ استرآبادجنوبي 2705020001
تركمن سيجوال قره سو غربي 2702030001
تركمن سيجوال قره سو شرقي 2702030002
علي آباد مركزئ كتول 2703010002
علي آباد مركزئ زرين گل 2703010003
علي آباد كمالان استرآباد 2703020001
علي آباد كمالان شيرنگ 2703020002
كردكوئ مركزئ چهاركوه 2704010001
كردكوئ مركزئ سدن رستاق شرقي 2704010002
كردكوئ مركزئ سدن رستاق غربي 2704010003
گرگان مركزئ انجيرآب 2705020003
گرگان مركزئ روشن آباد 2705020004
آزادشهر چشمه ساران چشمه ساران 2710010001
آزادشهر چشمه ساران خرمارودجنوبي 2710010002
گرگان بهاران استرآبادشمالي 2705030001
گرگان بهاران قرق 2705030002
گنبدكاووس داشلي برون اترك 2706020001
گنبدكاووس داشلي برون كرند 2706020002
گنبدكاووس مركزئ آق آباد 2706040001
گنبدكاووس مركزئ باغلي ماراما 2706040002
گنبدكاووس مركزئ فجر 2706040003
گنبدكاووس مركزئ سلطانعلي 2706040004
مينودشت مركزئ چهل چائ 2707040001
مينودشت مركزئ قلعه قافه 2707040002
مينودشت كوهسارات گرو 2707050001
مينودشت كوهسارات سرگل 2707050002
آق قلا وشمگير مزرعه جنوبي 2708010001
آق قلا وشمگير مزرعه شمالي 2708010002
آق قلا مركزئ آق التين 2708020001
آق قلا مركزئ شيخ موسي 2708020002
آق قلا مركزئ گرگان بوئ 2708020003
كلاله مركزئ آق سو 2709020001
كلاله مركزئ تمران 2709020002
كلاله مركزئ كنگور 2709020004
كلاله پيشكمر زاوكوه 2709030001
كلاله پيشكمر عرب داغ 2709030002
آزادشهر مركزئ خرمارودشمالي 2710020001
آزادشهر مركزئ نظام آباد 2710020002
راميان فندرسك فندرسك جنوبي 2711010001
راميان فندرسك فندرسك شمالي 2711010002
راميان مركزئ دلند 2711020001
راميان مركزئ قلعه ميران 2711020003
مراوه تپه مركزي مراوه تپه 2712010001
مراوه تپه مركزي پاليزان 2712010002
مراوه تپه گلي داغ گلي داغ 2712020001
مراوه تپه گلي داغ شلمي 2712020002
گميشان مركزي جعفربائ غربي 2713010001
گميشان مركزي نفتليجه 2713010002
گميشان گلدشت جعفربائ شرقي 2713020001
گميشان گلدشت قزل آلان 2713020002
گاليكش مرکزي ينقاق 2714010001
گاليكش مرکزي نيلكوه 2714010002
گاليكش لوه قراولان 2714020001
گاليكش لوه گلستان 2714020002