05 مهر 1402
En | 
نام شهرستان نام بخش نام دهستان دانلود نقشه
اهر مرکزی ورگهان 0302020006
اهر مرکزی آذغان 0302020001
اهر مرکزی اوچ هاچا 0302020002
اهر مرکزی بزکش 0302020003
اهر مرکزی گويجه بل 0302020005
اهر فندقلو قشلاق 0302050001
اهر فندقلو نقدوز 0302050002
سراب مرکزی ملايعقوب 0305010006
سراب مرکزی ابرغان 03050100001
سراب مرکزی آغميون 0305010002
سراب مرکزی حومه 0305010003
سراب مرکزی رازليق 0305010004
سراب مرکزی صايين 0305010005
سراب مهربان اردلان 0305020001
سراب مهربان آلان برآغوش 0305020002
سراب مهربان شربيان 0305020003
کليبر مرکزی پيغان چايی 0315020002
کليبر مرکزی مولان 0315020003
کليبر مرکزی ميشه پاره 0315020004
کليبر مرکزی ييلاق 0315020005
کليبر آبش احمد سيدان 0315030002
کليبر آبش احمد قشلاق 0315030003
کليبر آبش احمد آبش احمد 0315030001
عجب شير قلعه چای کوهستان 0325010002
عجب شير قلعه چای ديزجرود شرقی 0325010001
عجب شير مرکزی خضرلو 0325020001
عجب شير مرکزی ديزجرود غربی 0325020002
خداآفرين مرکزی بسطاملو 0326010001
خداآفرين مرکزی کيوان 0326010002
خداآفرين گرمادوز گرما دوزشرقی 0326020001
خداآفرين گرمادوز گرما دوزغربی 0326020002
خداآفرين منجوان ديزمارشرقی 0326030001
خداآفرين منجوان منجوان شرقی 0326030002
خداآفرين منجوان منجوان غربی 0326030003
هوراند مرکزی دودانگه 0327010001
هوراند مرکزی ديکله 0327010002
هوراند چهاردانگه چهاردانگه شمالی 0327020001
هوراند چهاردانگه چهاردانگه جنوبی 0327020002
تبريز مرکزی آجی چای 0303030001
تبريز مرکزی اسپران 0303030002
تبريز مرکزی سردصحرا 0303030006
تبريز خسروشاه تازه کند 0303040001
تبريز خسروشاه لاهيجان 0303040002
تبريز باسمنج مهران رود 0303050002
تبريز باسمنج ميدان چای 0303050001
مراغه مرکزی سراجوی شمالی 0306020003
مراغه مرکزی سراجوی غربی 0306020004
مراغه مرکزی قره ناز 0306020005
مراغه سراجو قوري چاي غربی 0306030003
مراغه سراجو سراجوی جنوبی 0306030001
مراغه سراجو سراجوی شرقی 0306030002
مرند مرکزی بناب 0307020001
مرند مرکزی دولت آباد 0307020002
مرند مرکزی زنوزق 0307020004
مرند مرکزی ميشاب شمالی 0307020006
مرند مرکزی هرزندات شرقی 0307020007
مرند مرکزی هرزندات غربی 0307020008
مرند يامچی ذوالبين 0307030001
مرند يامچی يکانات 0307030002
مرند کشکسرای يالقوز آغاج 0307040002
مرند کشکسرای کشکسرای 0307040001
ميانه مرکزی اوچ تپه شرقی 0310040001
ميانه مرکزی شيخ درآباد 0310040002
ميانه مرکزی قافلانکوه غربی 0310040003
ميانه مرکزی قزل اوزن 0310040004
ميانه مرکزی کله بوزشرقی 0310040005
ميانه مرکزی کله بوزغربی 0310040006
ميانه مرکزی گرمه جنوبی 0310040007
ميانه ترکمانچای بروانان غربی 0310010003
ميانه ترکمانچای اوچ تپه غربی 0310010001
ميانه ترکمانچای بروانان شرقی 0310010002
ميانه ترکمانچای بروانان مرکزی 0310010004
ميانه کاغذکنان قافلانکوه شرقی 0310020001
ميانه کاغذکنان کاغذکنان شمالی 0310020002
ميانه کاغذکنان کاغذکنان مرکزی 0310020003
ميانه کندوان تيرچايی 0310030001
ميانه کندوان کندوان 0310030002
ميانه کندوان گرمه شمالی 0310030003
هشترود مرکزی سلوک 0311020002
هشترود مرکزی علي آباد 0311020003
هشترود مرکزی قرانقو 0311020004
هشترود مرکزی کوهسار 0311020005
هشترود مرکزی چاراويماق شمالشرقی 0311020006
هشترود نظرکهريزی آلمالو 0311030001
هشترود نظرکهريزی نظرکهريزی 0311030003
بناب مرکزی بناجوی غربی 0312010003
بناب مرکزی بناجوی شرقی 0312010001
بناب مرکزی بناجوی شمالی 0312010002
بستان آباد مرکزی اوجان غربی 0313020001
بستان آباد مرکزی شبلی 0313020002
بستان آباد مرکزی قوريگل 0313020003
بستان آباد مرکزی مهرانرودجنوبی 0313020004
بستان آباد مرکزی مهرانرودمرکزی 0313020005
بستان آباد تيکمه داش اوجان شرقی 0313010001
بستان آباد تيکمه داش سهندآباد 0313010002
بستان آباد تيکمه داش عبا س  شرقی 0313010003
بستان آباد تيکمه داش عباس غربی 0313010004
شبستر صوفيان چله خانه 0314010001
شبستر صوفيان رودقات 0314010002
شبستر صوفيان ميشوجنوبی 0314010003
شبستر مرکزی گونی مرکزی 0314020005
شبستر مرکزی سيس 0314020002
شبستر مرکزی گونی شرقی 0314020003
شبستر تسوج گونی غربی 0314030002
شبستر تسوج چهرگان 0314030001
هريس خواجه بدوستان غربی 0316010001
هريس خواجه مواضع خان شرقی 0316010002
هريس خواجه مواضع خان شمالی 0316010003
هريس مرکزی بدوستان شرقی 0316020001
هريس مرکزی خانمرود 0316020002
هريس مرکزی باروق 0316020003
جلفا سيه رود ديزمارغربی 0319010001
جلفا سيه رود نوجه مهر 0319010003
جلفا مرکزی شجاع 0319020001
جلفا مرکزی ارسی 0319020002
جلفا مرکزی داران 0319020003
ملکان ليلان ليلان جنوبی 0320010001
ملکان ليلان ليلان شمالی 0320010002
ملکان مرکزی گاودول شرقی 0320020001
ملکان مرکزی گاودول غربی 0320020002
ملکان مرکزی گاودول مرکزی 0320020003
آذرشهر گوگان تيمورلو 0321010001
آذرشهر گوگان دستجرد 0321010002
آذرشهر ممقان شهرک 0321020001
آذرشهر حومه شيرامين 0321030001
آذرشهر حومه قبله داغی 0321030002
آذرشهر حومه قاضي جهان 0321030003
آذرشهر حومه ينگجه 0321030004
اسکو ايلخچی شورکات جنوبی 0322010001
اسکو ايلخچی جزيره 0322010002
اسکو مرکزی سهند 0322020002
اسکو مرکزی باويل 0322020001
اسکو مرکزی گنبر 0322020003
چاراويماق شاديان چاراويماق جنوب شرقی 0323010001
چاراويماق شاديان چاراويماق شرقی 0323010002
چاراويماق مرکزی ورقه 0323020004
چاراويماق مرکزی چاراويماق جنوب غربی 0323020001
چاراويماق مرکزی چاراويماق مرکزی 0323020002
چاراويماق مرکزی قوري چاي شرقی 0323020003
ورزقان خاروانا ارزيل 0324010001
ورزقان خاروانا جوشين 0324010002
ورزقان خاروانا ديزمارمرکزی 0324010003
ورزقان مرکزی ازومدل جنوبی 0324020001
ورزقان مرکزی ازومدل شمالی 0324020002
ورزقان مرکزی بکرآباد 0324020003
ورزقان مرکزی سينا 0324020004