30 شهریور 1402
En | 
نام شهرستان نام بخش نام دهستان آدرس آماری
اروميه انزل انزل شمالی 0401010002
اروميه انزل انزل جنوبی 0401010001
اروميه سيلوانه ترگور 0401020001
اروميه سيلوانه دشت 0401020002
اروميه سيلوانه مرگور 0401020003
اروميه صومائ برادوست صومائ شمالی 0401030003
اروميه صومائ برادوست برادوست 0401030001
اروميه صومائ برادوست صومائ جنوبی 0401030002
اروميه مركزی باراندوز 0401040001
اروميه مركزی باراندوزچائ جنوبی 0401040002
اروميه مركزی باراندوزچائ شمالی 0401040003
اروميه مركزی باش قلعه 0401040004
اروميه مركزی بكشلوچای 0401040005
اروميه مركزی تركمان 0401040006
اروميه مركزی دول 0401040007
اروميه مركزی روضه چای 0401040008
اروميه مركزی نازلوئ جنوبی 0401040011
اروميه نازلو طلاتپه 0401050001
اروميه نازلو نازلوچای 0401050002
اروميه نازلو نازلوشمالی 0401050003
سلماس مركزی زولاچائ 0405010002
سلماس مركزی كره سنی 0405010005
سلماس مركزی كنارپروژ 0405010006
سلماس مركزی لكستان 0405010007
سلماس كوهسار شناتال 0405020003
سلماس كوهسار چهريق 0405020001
سلماس كوهسار شپيران 0405020002
مياندوآب مركزی زرينه رودجنوبی 0408030002
مياندوآب مركزی زرينه رودشمالی 0408030003
مياندوآب مركزی مرحمت آباد 0408030005
مياندوآب مركزی مكريان شمالی 0408030006
مياندوآب مركزی مرحمت آبادجنوبی 0408030007
مياندوآب بکتاش مظفرآباد 0408060001
مياندوآب بکتاش زرينه رود 0408060002
تكاب تخت سليمان احمدآباد 0412020001
تكاب تخت سليمان ساروق 0412020002
تكاب تخت سليمان چمن 0412020003
تكاب مركزی افشار 0412010001
تكاب مركزی انصار 0412010002
تكاب مركزی كرفتو 0412010003
چايپاره حاجيلار حاجيلارشمالی 0416010001
چايپاره حاجيلار حاجيلارجنوبی 0416010002
چايپاره مركزی بسطام 0416020001
چايپاره مركزی چورس 0416020002
پيرانشهر مركزی لاهيجان 0402010005
پيرانشهر مركزی پيران 0402010001
پيرانشهر مركزی منگورغربی 0402010004
پيرانشهر لاجان لاهيجان شرقی 0402020001
پيرانشهر لاجان لاهيجان غربی 0402020002
خوی مركزی گوهران 0403020010
خوی مركزی ديزج 0403020003
خوی مركزی رهال 0403020004
خوی مركزی قره سو 0403020007
خوی قطور زری 0403050001
خوی قطور قطور 0403050002
خوی صفائيه الند 0403030001
خوی صفائيه سكمن آباد 0403030002
خوی ايواوغلي ايواوغلي 0403040001
خوی ايواوغلي ولديان 0403040002
خوی فيرورق فيرورق شمالی 0403060001
خوی فيرورق فيرورق جنوبی 0403060002
سردشت مركزی آلان 0404010001
سردشت مركزی برياجي 0404010003
سردشت وزينه گورك نعلين 0404020001
سردشت وزينه ملكاری 0404020002
سردشت ربط باسک کولسه 0404030001
سردشت ربط گورک سردشت 0404030002
ماكو مركزی چايباسارجنوبی 0406040001
ماكو مركزی قلعه دره سي 0406040003
ماكو مركزی قره سو 0406040005
ماكو بازرگان چايباسارشمالی 0406050001
ماكو بازرگان سارئ سو 0406050002
مهاباد خليفان كاني بازار 0407010001
مهاباد خليفان منگورشرقي 0407010002
مهاباد مركزی آختاچی غربی 0407020001
مهاباد مركزی مكريان شرقی 0407020002
مهاباد مركزی مكريان غربی 0407020004
نقده مركزی بيگم قلعه 0409020001
نقده مركزی سلدوز 0409020003
نقده محمديار المهدی 0409030001
نقده محمديار حسنلو 0409030002
بوكان سيمينه آختاچي شرقی 0410010001
بوكان سيمينه آختاچي محالی 0410010002
بوكان سيمينه بهي دهبكری 0410010003
بوكان مركزی آختاچی 0410020001
بوكان مركزی ايل تيمور 0410020002
بوكان مركزی ايل گورك 0410020003
بوكان مركزی بهي فيض اله بيگی 0410020004
شاهين دژ مركزی صفاخانه 0411010001
شاهين دژ مركزی محمودآباد 0411010002
شاهين دژ مركزی هولاسو 0411010003
شاهين دژ كشاورز چهاردولي 0411020003
شاهين دژ كشاورز کشاور 0411020004
اشنويه مركزی اشنويه شمالی 0413010001
اشنويه مركزی دشت بيل 0413010002
اشنويه نالوس اشنويه جنوبی 0413020001
اشنويه نالوس هق 0413020002
چالدران دشتك آواجيق شمالی 0414010001
چالدران دشتك آواجيق جنوبی 0414010002
چالدران مركزی چالدران جنوبی 0414020001
چالدران مركزی چالدران شمالی 0414020002
چالدران مركزی ببه جيك 0414020003
پلدشت ارس گچلرات شرقی 0415010001
پلدشت ارس گچلرات غربی 0415010002
پلدشت مركزی چايباسارشرقی 0415020001
پلدشت مركزی زنگبار 0415020002
شوط قره قويون چشمه سرا 0417010001
شوط قره قويون قره قويون جنوبی 0417010002
شوط مركزی قره قويون شمالی 0417020001
شوط مركزی يولاگلدی 0417020002
چهاربرج مرکزی قپچاق 0418010001
چهاربرج مرکزی مرحمت آبادشمالی 0418010002
چهاربرج فيروزآباد فسندوز 0418020001
چهاربرج فيروزآباد مرحمت آبادميانی 0418020002
باروق مرکزی نادرگلی 0419010001
باروق مرکزی باروق 0419010002
باروق نختالو آجرلوی شرقی 0419020001
باروق نختالو آجرلوی غربی 0419020002