05 مهر 1402
En | 
نام شهرستان نام بخش نام دهستان آدرس آماری
خوانسار مرکزی گلسار 1004010001
خوانسار مرکزی چشمه سار 1004010002
خوانسار مرکزی کوهسار 1004010003
فریدونشهر مرکزی برف انبار 1007010001
فریدونشهر مرکزی چشمه لنگان 1007010004
فریدونشهر مرکزی عشایر 1007010005
فریدونشهر موگویی پیشکوه موگویی 1007020002
فریدونشهر موگویی پشتکوه موگویی 1007020001
شهرضا مرکزی اسفرجان 1009020001
شهرضا مرکزی دشت 1009020002
شهرضا مرکزی منظریه 1009020003
شهرضا مرکزی کهرویه 1009020004
نجف آباد مرکزی جوزدان 1014020001
نجف آباد مرکزی صادقیه 1014020002
نجف آباد مرکزی صفاییه 1014020003
نجف آباد مهردشت اشن 1014030001
نجف آباد مهردشت حسین آباد 1014030002
اردستان مرکزی برزاوند 1001010001
اردستان مرکزی علیا 1001010003
اردستان مرکزی کچو 1001010004
اردستان مهاباد گرمسیر 1001030001
اردستان مهاباد همبرات 1001030002
اردستان زواره سفلی 1001020001
اردستان زواره ریگستان 1001020002
اصفهان مرکزی براآن جنوبی 1002030001
اصفهان مرکزی براآن شمالی 1002030002
اصفهان مرکزی جی 1002030003
اصفهان مرکزی قهاب جنوبی 1002030004
اصفهان مرکزی قهاب شمالی 1002030005
اصفهان مرکزی کرارج 1002030006
اصفهان مرکزی محمودآباد 1002030007
خمینی شهر مرکزی ماربین سفلی 1003010001
خمینی شهر مرکزی ماربین علیا 1003010002
خمینی شهر مرکزی ماربین وسطی 1003010003
سمیرم پادنا پادناوسطی 1005010003
سمیرم پادنا پادناسفلی 1005010001
سمیرم مرکزی حنا 1005020001
سمیرم مرکزی ونک 1005020003
سمیرم پادنا علیا پادناعلیا 1005030001
سمیرم پادنا علیا برآفتاب 1005030002
سمیرم وردشت وردشت 1005040001
سمیرم وردشت دره شور 1005040002
فریدن مرکزی دالانکوه 1006030001
فریدن مرکزی زاینده رودشمالی 1006030002
فریدن مرکزی ورزق جنوبی 1006030004
فریدن زنده رود ورزق 1006040001
فریدن زنده رود قره بیشه 1006040002
فلاورجان پیربکران سهروفیروزان 1008010003
فلاورجان پیربکران گرکن شمالی 1008010002
فلاورجان مرکزی ابریشم 1008020001
فلاورجان مرکزی اشترجان 1008020004
فلاورجان قهدریجان گلستان 1008030001
فلاورجان قهدریجان زازران 1008030002
کاشان قمصر قهرود 1010020002
کاشان قمصر جوشقان قالی 1010020001
کاشان مرکزی کوهپایه 1010030001
کاشان مرکزی میاندشت 1010030003
کاشان مرکزی خرم دشت 1010030004
کاشان نیاسر کوه دشت 1010040002
کاشان نیاسر نیاسر 1010040003
کاشان برزک باباافضل 1010050001
کاشان برزک گلاب 1010050002
گلپایگان مرکزی جلگه 1011010001
گلپایگان مرکزی کناررودخانه 1011010002
گلپایگان مرکزی نیوان 1011010003
لنجان مرکزی اشیان 1012030001
لنجان مرکزی خرم رود 1012030002
لنجان باغ بهادران چم رود 1012010001
لنجان باغ بهادران زیرکوه 1012010002
لنجان باغ بهادران چم کوه 1012010003
نایین انارک چوپانان 1013010002
نایین مرکزی بافران 1013030001
نایین مرکزی بهارستان 1013030002
نایین مرکزی کوهستان 1013030003
نایین مرکزی لای سیاه 1013030004
نطنز مرکزی برزرود 1015010002
نطنز مرکزی طرق رود 1015010003
نطنز مرکزی کرکس 1015010004
نطنز امام زاده خالدآباد 1015020002
نطنز امام زاده امامزاده آقاعلی عباس 1015020001
شاهین شهرومیمه میمه ونداده 1016020002
شاهین شهرومیمه میمه زرکان 1016020001
شاهین شهرومیمه مرکزی برخوارغربی 1016030001
شاهین شهرومیمه مرکزی مورچه خورت 1016030002
مبارکه مرکزی طالخونچه 1017010001
مبارکه مرکزی دیزیچه 1017010002
مبارکه مرکزی کرکوند 1017010003
مبارکه گرکن جنوبی نورآباد 1017020002
مبارکه گرکن جنوبی گرکن 1017020001
آران وبیدگل کویرات کویرات 1018010001
آران وبیدگل کویرات کویر 1018010002
آران وبیدگل مرکزی سفیددشت 1018020001
تیران وکرون کرون کرون سفلی 1019010001
تیران وکرون کرون کرون علیا 1019010002
تیران وکرون مرکزی رضوانیه 1019020001
تیران وکرون مرکزی ورپشت 1019020002
چادگان چنارود چنارودشمالی 1020010002
چادگان چنارود چنارودجنوبی 1020010001
چادگان مرکزی کاوه آهنگر 1020020001
چادگان مرکزی کبوترسرخ 1020020002
دهاقان مرکزی قمبوان 1021010002
دهاقان مرکزی موسی آباد 1021010003
دهاقان مرکزی همگین 1021010004
برخوار حبیب آباد برخوارشرقی 1022010001
برخوار حبیب آباد شاپورآباد 1022010002
برخوار مرکزی سین 1022020001
برخوار مرکزی برخوارمرکزی 1022020002
کوهپایه تودشک تودشک 1025010001
کوهپایه تودشک جبل 1025010002
کوهپایه سیستان سیستان 1025020001
کوهپایه سیستان زفره 1025020002
خور و بیابانک مرکزی بیابانک 1023010001
خور و بیابانک مرکزی جندق 1023010002
خور و بیابانک مرکزی نخلستان 1023010003
بو یین و میاندشت مرکزی ییلاق 1024010003
بو یین و میاندشت مرکزی سردسیر 1024010001
بو یین و میاندشت مرکزی گرجی 1024010002
بو یین و میاندشت کرچمبو کرچمبوجنوبی 1024020001
بو یین و میاندشت کرچمبو کرچمبوشمالی 1024020002
جرقویه مرکزی جرقویه سفلی 1026010001
جرقویه مرکزی جرقویه وسطی 1026010002
جرقویه جرقویه علیا جرقویه علیا 1026020001
جرقویه جرقویه علیا رامشه 1026020002
ورزنه مرکزی گاوخونی شمالی 1027010001
ورزنه مرکزی گاوخونی جنوبی 1027010002
ورزنه رودشت رودشت شرقی 1027020001
ورزنه رودشت کفرود 1027020002
هرند مرکزی امامزاده عبدالعزيز 1028010001
هرند مرکزی هاشم آباد 1028010002
هرند اژیه رودشت 1028020001
هرند اژیه کلیشاد 1028020002