05 مهر 1402
En | 
نام شهرستان نام بخش نام دهستان آدرس آماری
کرج مرکزی گرمدره 3001010001
کرج مرکزی محمدآباد 3001010002
کرج مرکزی کمال آباد 3001010003
کرج آسارا آسارا 3001030002
کرج آسارا آدران 3001030001
کرج آسارا نساء 3001030003
ساوجبلاغ مرکزی سعیدآباد 3002010001
ساوجبلاغ مرکزی هیو 3002010002
ساوجبلاغ چندار برغان 3002030001
ساوجبلاغ چندار چندار 3002030002
نظرآباد مرکزی احمدآباد 3003010001
نظرآباد مرکزی جمال الدین 3003010002
نظرآباد مرکزی نجم آباد 3003010003
نظرآباد تنکمان تنکمان جنوبی 3003020001
نظرآباد تنکمان تنکمان شمالی 3003020002
طالقان مرکزی پایین طالقان 3004010002
طالقان مرکزی میان طالقان 3004010001
طالقان بالا طالقان جوستان 3004020001
طالقان بالا طالقان کنار رود 3004020002
اشتهارد مرکزی ایپک 3005010002
اشتهارد مرکزی صحت آباد 3005010001
اشتهارد پلنگ آباد جارو 3005020002
اشتهارد پلنگ آباد پلنگ آباد 3005020001
فردیس مرکزی فردیس 3006010001
فردیس مرکزی وحدت 3006010002
فردیس مشکین دشت مشکین آباد 3006020001
فردیس مشکین دشت فرخ آباد 3006020002
چهارباغ مرکزی  چهاردانگه 3007010001
چهارباغ مرکزی  عرب آباد افشار 3007010002
چهارباغ  رامجین  رامجین 3007020001
چهارباغ  رامجین  اغلان تپه 3007020002