05 مهر 1402
En | 
نام شهرستان نام بخش نام دهستان آدرس آماری
مهران مركزی محسن آب 1605030001
مهران صالح آباد هجداندشت 1605020001
سیروان مرکزی رودبار 1609010001
سیروان مرکزی لومار 1609010002
سیروان کارزان زنگوان 1609020001
سیروان کارزان کارزان 1609020002
بدره مرکزی دوستان 1610010002
بدره مرکزی کلم 1610010001
بدره هندمینی زرانگوش 1610020002
بدره هندمینی هندمینی 1610020001
ایلام مركزی ده پایین 1601030001
ایلام مركزی کشوری 1601030003
ایلام سیوان علیشروان 1601040002
ایلام سیوان میش خاص 1601040001
دره شهر مركزی ارمو 1602030001
دره شهر مركزی زرین دشت 1602030002
دره شهر ماژین كولكنی 1602040001
دره شهر ماژین ماژین 1602040002
دهلران زرین آباد سیدابراهیم 1603010001
دهلران زرین آباد سیدناصرالدین 1603010002
دهلران مركزی اناران 1603020001
دهلران موسیان نهرعنبر 1603030003
دهلران موسیان دال پری 1603030004
دهلران سراب میمه تختان 1603040001
دهلران سراب میمه گوراب 1603040002
دهلران دشت عباس دشت عباس 1603050001
دهلران دشت عباس ابوغویر 1603050002
چرداول مركزی آسمان آباد 1604020001
چرداول شباب زنجیره 1604040002
چرداول شباب شباب 1604040001
چرداول زاگرس قلعه 1604050002
چرداول زاگرس بیجنوند 1604050001
آبدانان كلات آب انار 1606010003
آبدانان كلات مورموری 1606010002
آبدانان مركزی ماسبی 1606020002
آبدانان مركزی جابرانصار 1606020003
آبدانان سراب باغ وچ کبود 1606030001
آبدانان سراب باغ سراب باغ 1606030002
ایوان زرنه زرنه 1607010002
ایوان زرنه كلان 1607010001
ایوان مركزی سراب 1607020001
ایوان مركزی نبوت 1607020002
ملكشاهی گچی گچی 1608020001
ملكشاهی گچی كبیركوه 1608020002
ملكشاهی مركزی چمزی 1608010001
ملكشاهی مركزی شوهان 1608010002
چوار بولی بولی 1612020001
چوار بولی چکر 1612020002
چوار مرکزی ارکوازی 1612010001
چوار مرکزی حاجی بختیار 1612010002
هلیلان مرکزی گوران 1611010001
هلیلان مرکزی داجیوند 1611010002
هلیلان جزمان زردلان 1611020001
هلیلان جزمان داربید 1611020002