30 شهریور 1402
En | 
نام شهرستان نام بخش نام دهستان آدرس آماری
بوشهر چغادک دویره 1801030001
بوشهر چغادک چاه کوتاه 1801030002
بوشهر مرکزی انگالی 1801020001
بوشهر مرکزی حومه 1801020002
دیر بردخون بردخون 1805010001
دیر بردخون آبکش 1805010003
دیر مرکزی اولی 1805020003
دیر مرکزی حومه 1805020002
دیر آبدان سرمستان 1805030002
دیر آبدان آبدان 1805030001
کنگان مرکزی حومه 1806020004
کنگان مرکزی تمبک 1806020005
کنگان سیراف طاهری 1806030001
کنگان سیراف شیرینو 1806030002
عسلویه مرکزی عسلویه 1810010001
عسلویه مرکزی اخند 1810010002
عسلویه چاه مبارک چاه مبارک 1810020002
عسلویه چاه مبارک نای بند 1810020001
تنگستان دلوار بوالخیر 1802010001
تنگستان دلوار دلوار 1802010002
تنگستان مرکزی اهرم 1802020001
تنگستان مرکزی باغک 1802020002
دشتستان سعدآباد زیرراه 1803010001
دشتستان سعدآباد وحدتیه 1803010002
دشتستان شبانکاره شبانکاره 1803020002
دشتستان مرکزی حومه 1803030003
دشتستان مرکزی دالکی 1803030004
دشتستان مرکزی زیارت 1803030005
دشتستان ارم ارم 1803040001
دشتستان ارم دهرود 1803040002
دشتستان بوشکان بوشکان 1803050001
دشتستان بوشکان پشتکوه 1803050002
دشتستان آب پخش دشتی اسماعیل خانی 1803060002
دشتستان آب پخش درواهی 1803060001
دشتی کاکی چغاپور 1804010001
دشتی کاکی کاکی 1804010002
دشتی کاکی کبگان 1804010003
دشتی مرکزی خورموج 1804020001
دشتی مرکزی مرکزی 1804020003
دشتی شنبه و طسوج شنبه 1804030001
دشتی شنبه و طسوج طسوج 1804030002
گناوه ریگ رودحله 1807020001
گناوه مرکزی حیات داود 1807030001
دیلم امام حسن لیراوی جنوبی 1808010001
دیلم امام حسن لیراوی میانی 1808010002
دیلم مرکزی حومه 1808020002
دیلم مرکزی لیراوی شمالی 1808020001
جم ریز تشان 1809010003
جم ریز انارستان 1809010001
جم ریز ریز 1809010002
جم مرکزی جم 1809020001
جم مرکزی کوری 1809020002