05 مهر 1402
En | 
نام شهرستان نام بخش نام دهستان آدرس آماری
تهران کن سولقان 2301010001
تهران مرکزی سیاهرود 2301020001
تهران آفتاب آفتاب 2301030001
تهران آفتاب خلازیر 2301030002
ری خاوران خاوران شرقی 2303050001
ری خاوران خاوران غربی 2303050002
ری فشاپویه حسن آباد 2303020001
ری فشاپویه کلین 2303020003
ری کهریزک کهریزک 2303030002
ری مرکزی غنی آباد 2303040002
ری مرکزی عظیمیه 2303040003
ری قلعه نو قلعه نو 2303060001
ری قلعه نو چاله طرخان 2303060002
قرچک مرکزی قشلاق جیتو 2321010001
قرچک مرکزی ولی آباد 2321010002
دماوند مرکزی ابرشیوه 2302020001
دماوند مرکزی تاررود 2302020003
دماوند مرکزی جمع آبرود 2302020004
دماوند رودهن آبعلی 2302030001
دماوند رودهن مهرآباد 2302030002
شمیرانات رودبارقصران رودبارقصران 2304010001
شمیرانات لواسانات لواسان بزرگ 2304020001
شمیرانات لواسانات لواسان کوچک 2304020002
ورامین جوادآباد بهنام عرب جنوبی 2306020001
ورامین جوادآباد بهنام وسطجنوبی 2306020002
ورامین مرکزی بهنام پازوکی جنوبی 2306030001
ورامین مرکزی بهنام وسط شمالی 2306030003
شهریار مرکزی رزکان 2309020004
شهریار مرکزی مویز 2309020008
شهریار مرکزی قایم آباد 2309020006
شهریار مرکزی سعیدآباد 2309020009
شهریار جوقین جوقین 2309030001
شهریار جوقین فردوس 2309030002
اسلامشهر مرکزی ده عباس 2310020001
اسلامشهر مرکزی بهرام آباد 2310020004
اسلامشهر چهاردانگه چهاردانگه 2310010001
اسلامشهر چهاردانگه فیروزبهرام 2310010002
اسلامشهر احمد آباد مستوفی احمد آباد مستوفی 2310030001
اسلامشهر احمد آباد مستوفی چیچکلو 2310030002
رباط کریم مرکزی وهن آباد 2312020003
رباط کریم مرکزی امامزاده ابوطالب 2312020001
رباط کریم مرکزی منجیل آباد 2312020002
پاکدشت شریف آباد جمال آباد 2313010001
پاکدشت شریف آباد شریف آباد 2313010002
پاکدشت شریف آباد کریم آباد 2313010003
پاکدشت مرکزی فیلستان 2313020003
پاکدشت مرکزی حصارامیر 2313020001
پاکدشت مرکزی فرون آباد 2313020002
فیروزکوه ارجمند قزقانچای 2314010002
فیروزکوه ارجمند دوبلوک 2314010003
فیروزکوه مرکزی حبلرود 2314020003
فیروزکوه مرکزی پشتکوه 2314020001
فیروزکوه مرکزی شهرآباد 2314020002
قدس مرکزی دانش 2316010001
قدس مرکزی هفت جوی 2316010002
ملارد مرکزی ملارد جنوبی 2317010002
ملارد مرکزی ملارد شمالی 2317010001
ملارد صفا دشت بی بی سکینه 2317020001
ملارد صفا دشت اخترآباد 2317020002
پیشوا مرکزی پیشوا 2318010001
پیشوا مرکزی عسگریه 2318010002
پیشوا جلیل آباد جلیل آباد 2318020001
پیشوا جلیل آباد طارند بالا 2318020002
بهارستان گلستان میمنت 2319010001
بهارستان گلستان صالح آباد 2319010002
بهارستان بوستان اسماعیل آباد 2319020001
بهارستان بوستان همدانک 2319020002
پردیس بومهن گلخندان 2320010001
پردیس بومهن طاهر آباد 2320010003
پردیس جاجرود جاجرود 2320020001
پردیس جاجرود سعید آباد 2320020002
پردیس مرکزی باغ کمش 2320030001
پردیس مرکزی کرشت 2320030002