05 مهر 1402
En | 
نام شهرستان نام بخش نام دهستان آدرس آماری
بیرجند مرکزی القورات 2901040001
بیرجند مرکزی شاخنات 2901040003
بیرجند مرکزی فشارود 2901040004
بیرجند مرکزی کاهشنگ 2901040005
بیرجند مرکزی شاخن 2901040007
بیرجند مرکزی باقران 2901040008
درمیان قهستان قهستان 2902010002
درمیان قهستان کوشکک 2902010003
درمیان گزیک طبس مسینا 2902020001
درمیان گزیک گزیک 2902020002
درمیان مرکزی درمیان 2902030001
درمیان مرکزی نوغاب 2902030003
درمیان میاندشت فخررود 2902040001
درمیان میاندشت میاندشت 2902040002
قاینات مرکزی پیشکوه 2904020001
قاینات مرکزی قاین 2904020002
قاینات مرکزی مهیار 2904020003
قاینات نیمبلوک کرغند 2904030002
قاینات نیمبلوک نیمبلوک 2904030003
قاینات سده آفریز 2904050001
قاینات سده پسکوه 2904050002
قاینات سده سده 2904050003
سرایان آیسک آیسک 2906010001
سرایان آیسک مصعبی 2906010002
سرایان سه قلعه دوکوهه 2906020001
سرایان سه قلعه سه قلعه 2906020002
خوسف مرکزی خوسف 2910010001
خوسف مرکزی خور 2910010002
خوسف جلگه ماژان براکوه 2910020001
خوسف جلگه ماژان جلگه ماژان 2910020002
خوسف جلگه ماژان قلعه زری 2910020003
سربیشه مرکزی مومن آباد 2903010002
سربیشه مرکزی غیناب 2903010003
سربیشه مود مود 2903020001
سربیشه مود نهارجان 2903020002
سربیشه درح لانو 2903030001
سربیشه درح درح 2903030002
نهبندان شوسف شوسف 2905010001
نهبندان شوسف گرم تمام ده 2905010003
نهبندان مرکزی نه 2905020003
نهبندان مرکزی بندان 2905020001
نهبندان مرکزی میغان 2905020002
نهبندان سرداران عربخانه 2905030001
نهبندان سرداران سهل آباد 2905030002
نهبندان سرداران سیدال 2905030003
فردوس اسلامیه باغستان 2907030001
فردوس اسلامیه برون 2907030002
فردوس مرکزی حومه 2907040001
بشرویه مرکزی کرند 2908010002
بشرویه مرکزی علی جمال 2908010001
بشرویه ارسک ارسک 2908020001
بشرویه ارسک رقه 2908020002
زیرکوه مرکزی زیرکوه 2909010002
زیرکوه مرکزی پترگان 2909010001
زیرکوه زهان افین 2909020001
زیرکوه زهان زهان 2909020002
زیرکوه شاسکوه شاسکوه 2909030001
زیرکوه شاسکوه بهناباد 2909030002
طبس مرکزی پیرحاجات 2911020001
طبس مرکزی گلشن 2911020002
طبس مرکزی منتظریه 2911020003
طبس مرکزی نخلستان 2911020004
طبس دستگردان دستگردان 2911010001
طبس دستگردان کوه یخاب 2911010002
طبس دیهوک دیهوک 2911030001
طبس دیهوک کویر 2911030002