05 مهر 1402
En | 
نام شهرستان نام بخش نام دهستان آدرس آماری
تايباد مرکزی کرات 0904020002
تايباد مرکزی پایين ولايت 0904020001
تايباد ميان ولايت دشت تايباد 0904030002
تايباد ميان ولايت کوهسنگی 0904030003
درگز چاپشلو قره باشلو 0907010001
درگز چاپشلو ميانکوه 0907010002
درگز لطف آباد ديباج 0907020001
درگز لطف آباد زنگلانلو 0907020002
درگز مرکزی تکاب 0907030001
درگز نوخندان درونگر 0907040001
درگز نوخندان شهرستانه 0907040002
کاشمر مرکزی بالاولايت 0914040001
کاشمر مرکزی پایين ولايت 0914040002
کاشمر فرح دشت قلعه بالا 0914050002
کاشمر فرح دشت رزق آباد 0914050001
صالح آباد مرکزی قلعه حمام 0940010003
صالح آباد مرکزی باغ کشمير 0940010001
صالح آباد مرکزی صالح آباد 0940010002
صالح آباد جنت آباد استای 0940020002
صالح آباد جنت آباد جنت آباد 0940020001
کوهسرخ بررود بررود 0941020001
کوهسرخ بررود تکاب 0941020002
کوهسرخ مرکزی برکوه 0941010002
کوهسرخ مرکزی کوه سفيد 0941010004
مه ولات شادمهر ازغند 0930010001
مه ولات شادمهر مه ولات شمالی 0930010002
مه ولات مرکزی حومه 0930020001
مه ولات مرکزی مه ولات جنوبی 0930020002
بجستان مرکزی بجستان 0931010001
بجستان مرکزی جزين 0931010002
بجستان يونسی سردق 0931020002
بجستان يونسی يونسی /0931020001
بينالود طرقبه طرقبه 0932010001
بينالود طرقبه جاغرق 0932010002
بينالود شانديز شانديز 0932020001
بينالود شانديز ابرده 0932020002
فيروزه مرکزی تخت جلگه 0933010001
فيروزه مرکزی فيروزه 0933010002
فيروزه طاغنکوه طاغنکوه شمالی 0933020001
فيروزه طاغنکوه طاغنکوه جنوبی 0933020002
جغتای هلالی پایين جوين 0934020001
جغتای هلالی ميان جوين 0934020002
جغتای مرکزی جغتای 0934010001
جغتای مرکزی دستوران 0934010002
زاوه مرکزی زاوه 0935010001
زاوه مرکزی صفایيه 0935010002
زاوه سليمان ساق 0935020001
زاوه سليمان سليمان 0935020002
جوين مرکزی بالاجوين 0936010001
جوين مرکزی پيراکوه 0936010002
جوين عطاملک حکم آباد 0936020002
جوين عطاملک زرين 0936020001
باخرز مرکزی مالين 0937010001
باخرز مرکزی دشت ارزنه 0937010002
باخرز بالا ولايت اشتين 0937020002
باخرز بالا ولايت بالاولايت 0937020001
خوشاب مرکزی رباط جز 0938010002
خوشاب مرکزی سلطان آباد 0938010001
خوشاب مشکان مشکان 0938020001
خوشاب مشکان يام 0938020002
خوشاب نوده انقلاب طبس 0938030001
خوشاب نوده انقلاب نوده انقلاب 0938030002
داورزن مرکزی کاه 0939010001
داورزن مرکزی مزينان 0939010002
داورزن باشتين باشتين 0939020001
داورزن باشتين مهر 0939020002
زبرخان مرکزی اردوغش 0942010001
زبرخان مرکزی زبرخان 0942010002
زبرخان اسحاق آباد اسحق آباد 0942020001
زبرخان اسحاق آباد حشمتيه 0942020002
ششتمد مرکزی بيهق 0943010001
ششتمد مرکزی تکاب کوه ميش 0943010002
ششتمد شامکان شامکان 0943020001
ششتمد شامکان ربع شامات 0943020002
گلبهار مرکزی بيزکی 0944010001
گلبهار مرکزی نوبهار 0944010002
گلبهار گلمکان گلمکان 0944020001
گلبهار گلمکان چشمه سبز 0944020002
تربت حيدريه بايک بايک 0905010001
تربت حيدريه کدکن کدکن 0905050003
تربت حيدريه کدکن رقيچه 0905050005
تربت حيدريه مرکزی بالاولايت 0905060001
تربت حيدريه مرکزی پایين ولايت 0905060002
تربت حيدريه جلگه رخ پایين رخ 0905070002
تربت حيدريه جلگه رخ ميان رخ 0905070003
تربت حيدريه جلگه رخ بالارخ 0905070004
تربت جام مرکزی جامرود 0906020003
تربت جام مرکزی جلگه موسي آباد 0906020004
تربت جام مرکزی ميان جام 0906020005
تربت جام پایين جام زام 0906050001
تربت جام پایين جام گل بانو 0906050002
تربت جام نصرآباد بالاجام 0906030001
تربت جام نصرآباد کاريزان 0906030002
تربت جام بوژگان هريرود 0906040002
تربت جام بوژگان دشت جام 0906040001
سبزوار روداب خواشد 0908050001
سبزوار روداب فروغن 0908050002
سبزوار روداب کوه همایی 0908050003
سبزوار مرکزی کراب 0908070004
سبزوار مرکزی رباط 0908070001
سبزوار مرکزی قصبه شرقی 0908070002
سبزوار مرکزی قصبه غربی 0908070003
قوچان باجگيران دولتخانه 0913010001
قوچان مرکزی سودلانه 0913030002
قوچان مرکزی شيرين دره 0913030003
قوچان آبکوه دوغايی 0913040001
قوچان آبکوه بهار 0913040002
قوچان قوچان عتيق قوچان عتيق 0913050001
قوچان قوچان عتيق يزدان 0913050002
گناباد مرکزی پس کلوت 0915020001
گناباد مرکزی حومه گناباد 0915020002
گناباد کاخک کاخک 0915030002
گناباد کاخک زيبد 0915030001
مشهد رضويه آبروان 0916060001
مشهد رضويه پایين ولايت 0916060002
مشهد رضويه ميامی 0916060003
مشهد احمدآباد پيوه ژن 0916010002
مشهد احمدآباد سرجام 0916010004
مشهد مرکزی درزآب 0916050006
مشهد مرکزی تبادکان 0916050001
مشهد مرکزی توس 0916050002
مشهد مرکزی کارده 0916050003
مشهد مرکزی ميان ولايت 0916050004
مشهد مرکزی کنويست 0916050005
نيشابور سرولايت سرولايت 0917030002
نيشابور سرولايت برزنون 0917030003
نيشابور مرکزی دربقاضی 0917040001
نيشابور مرکزی ريوند 0917040002
نيشابور مرکزی فضل 0917040003
نيشابور مرکزی مازول 0917040004
نيشابور مرکزی بينالود 0917040005
نيشابور ميان جلگه بلهرات 0917050001
نيشابور ميان جلگه عشق آباد 0917050002
نيشابور ميان جلگه غزالی 0917050003
چناران مرکزی چناران 0918020001
چناران مرکزی بقمج 0918020003
چناران رادکان رادکان 0918030001
چناران رادکان غياث آباد 0918030002
چناران سيد آباد سيد آباد 0918040001
چناران سيد آباد حکيم آباد 0918040002
خواف سنگان پایين خواف 0919010001
خواف سنگان بستان 0919010003
خواف جلگه زوزن زوزن 0919030001
خواف جلگه زوزن کيبر 0919030002
خواف مرکزی نشتيفان 0919020001
خواف مرکزی ميان خواف 0919020002
خواف سلامی بالاخواف 0919040001
خواف سلامی سلامی 0919040002
سرخس مرزداران پل خاتون 0920010001
سرخس مرزداران گل بی بی 0920010002
سرخس مرزداران مرزداران 0920010003
سرخس مرکزی سرخس 0920020003
سرخس مرکزی تجن 0920020001
سرخس مرکزی خانگيران 0920020002
فريمان قلندرآباد سفيدسنگ 0922010001
فريمان قلندرآباد قلندرآباد 0922010002
فريمان مرکزی بالابند 0922020001
فريمان مرکزی سنگ بست 0922020002
فريمان مرکزی فريمان 0922020003
بردسکن انابد درونه 0923010001
بردسکن انابد صحرا 0923010002
بردسکن مرکزی کنارشهر 0923020001
بردسکن مرکزی کوهپايه 0923020002
بردسکن شهرآباد جلگه 0923030001
بردسکن شهرآباد شهرآباد 0923030002
رشتخوار جنگل جنگل 0927010001
رشتخوار جنگل شعبه 0927010002
رشتخوار مرکزی آستانه 0927020001
رشتخوار مرکزی رشتخوار 0927020002
کلات زاوين زاوين 0928010002
کلات زاوين پساکوه 0928010001
کلات مرکزی کبودگنبد 0928020001
کلات مرکزی چرم 0928020003
کلات هزار مسجد هزارمسجد 0928030001
کلات هزار مسجد لاین 0928030002
خليل آباد ششطراز ششطراز 0929010001
خليل آباد ششطراز کوير 0929010002
خليل آباد مرکزی حومه 0929020001
خليل آباد مرکزی رستاق 0929020002