05 مهر 1402
En | 
نام شهرستان نام بخش نام دهستان آدرس آماری
اسفراین بام وصفی آباد بام 2801010001
اسفراین بام وصفی آباد صفی آباد 2801010002
اسفراین مرکزی آذری 2801020001
اسفراین مرکزی دامن کوه 2801020002
اسفراین مرکزی زرق آباد 2801020003
اسفراین مرکزی رویین 2801020004
اسفراین مرکزی میلانلو 2801020005
شیروان سرحد تکمران 2804010001
شیروان سرحد جیرستان 2804010002
شیروان مرکزی حومه 2804020001
شیروان مرکزی زوارم 2804020002
شیروان مرکزی زیارت 2804020003
شیروان مرکزی سیوکانلو 2804020004
شیروان مرکزی گلیان 2804020005
شیروان قوشخانه قوشخانه بالا 2804030001
شیروان قوشخانه قوشخانه پایین 2804030002
بجنورد مرکزی آلاداغ 2802040001
بجنورد مرکزی باباامان 2802040002
بجنورد مرکزی بدرانلو 2802040003
بجنورد گرمخان گرمخان 2802050001
بجنورد گرمخان گیفان 2802050002
جاجرم جلگه سنخواست چهارده سنخواست 2803010001
جاجرم جلگه سنخواست دربند 2803010002
جاجرم جلگه شوقان شوقان 2803020001
جاجرم جلگه شوقان طبر 2803020002
جاجرم مرکزی میان دشت 2803030002
فاروج خبوشان تیتکانلو 2805010001
فاروج خبوشان حصار 2805010002
فاروج مرکزی سنگر 2805020001
فاروج مرکزی شاه جهان 2805020002
فاروج مرکزی فاروج 2805020003
مانه وسملقان سملقان آلمه 2806010001
مانه وسملقان سملقان قاضی 2806010002
مانه وسملقان مانه اترک 2806020001
مانه وسملقان مانه شیرین سو 2806020002
مانه وسملقان مرکزی جیرانسو 2806030001
مانه وسملقان مرکزی حومه 2806030002
گرمه مرکزی گلستان 2807010001
گرمه مرکزی بالا دشت 2807010002
راز و جرگلان مرکزی راز 2808010001
راز و جرگلان مرکزی باغلق 2808010002
راز و جرگلان غلامان غلامان 2808020001
راز و جرگلان غلامان راستقان 2808020002
راز و جرگلان جرگلان حصارچه 2808030002
راز و جرگلان جرگلان جرگلان 2808030001