05 مهر 1402
En | 
نام شهرستان نام بخش نام دهستان آدرس آماری
آبادان مرکزی بهمنشیرجنوبی 0601020001
آبادان مرکزی بهمنشیرشمالی 0601020002
آبادان مرکزی شلاهی 0601020003
آبادان اروندکنار مینوبار 0601010001
آبادان اروندکنار نصار 0601010002
آبادان اروندکنار نوآباد 0601010003
رامهرمز مرکزی حومه شرقی 0610020003
رامهرمز مرکزی حومه غربی 0610020004
رامهرمز رودزرد جره 0610030001
رامهرمز رودزرد ماماتین 0610030002
رامهرمز سلطان آباد سلطان آباد 0610040001
رامهرمز سلطان آباد رستم آباد 0610040002
رامهرمز ابولفارس ابوالفارس 0610050001
رامهرمز ابولفارس سه تلون 0610050002
شادگان مرکزی آبشار 0611010001
شادگان مرکزی بوزی 0611010002
شادگان مرکزی جفال 0611010003
شادگان مرکزی حسینی 0611010004
شادگان خنافره سالمی 0611020001
شادگان خنافره ناصری 0611020002
شادگان دارخوین دریسیه 0611030002
شادگان دارخوین دارخوین 0611030001
مسجدسلیمان مرکزی جهانگیری 0613030001
مسجدسلیمان مرکزی جهانگیری شمالی 0613030002
مسجدسلیمان گلگیر تل بزان 0613040001
مسجدسلیمان گلگیر تمبی گلگیر 0613040002
مسجدسلیمان عنبر ذیلایی 0613050002
مسجدسلیمان عنبر عنبر 0613050001
هندیجان مرکزی هندیجان شرقی 0618010001
هندیجان مرکزی هندیجان غربی 0618010002
هندیجان چم خلف عیسی چم خلف عیسی 0618020001
هندیجان چم خلف عیسی سورین 0618020002
باوی مرکزی ملاثانی 0624010001
باوی مرکزی عناقچه 0624010002
باوی ویس ویس 0624020001
باوی ویس زرگان 0624020002
اندیمشک الوارگرمسیری حسینیه 0602010001
اندیمشک الوارگرمسیری قیلاب 0602010002
اندیمشک الوارگرمسیری مازو 0602010003
اندیمشک مرکزی حومه 0602020001
اهواز اسماعیلیه اسماعیلیه شمالی 0603040001
اهواز اسماعیلیه اسماعیلیه جنوبی 0603040002
اهواز مرکزی الهایی 0603020002
اهواز مرکزی لامی 0603020009
اهواز غیزانیه مشرحات 0603050001
اهواز غیزانیه غیزانیه 0603050002
ایذه مرکزی پیان 0604030001
ایذه مرکزی حومه شرقی 0604030002
ایذه مرکزی حومه غربی 0604030003
ایذه مرکزی مرغا 0604030006
ایذه مرکزی هلایجان 0604030007
ایذه سوسن سوسن شرقی 0604040001
ایذه سوسن سوسن غربی 0604040002
بندرماهشهر بندرامام خمینی بندرامام خمینی 0605010002
بندرماهشهر مرکزی جراحی 0605020001
بهبهان زیدون درونک 0606020001
بهبهان زیدون سردشت 0606020002
بهبهان تشان تشان شرقی 0606040001
بهبهان تشان تشان غربی 0606040002
بهبهان مرکزی حومه 0606030002
بهبهان مرکزی دودانگه 0606030003
خرمشهر مرکزی حومه شرقی 0607010001
خرمشهر مرکزی حومه غربی 0607010002
خرمشهر مرکزی غرب کارون 0607010003
خرمشهر مینو جزیره مینو 0607020001
دزفول سردشت سردشت 0608010004
دزفول سردشت ماهوربرنجی 0608010007
دزفول مرکزی شمس آباد 0608020002
دزفول مرکزی قبله ای 0608020003
دزفول چغامیش چغامیش 0608030001
دزفول چغامیش خیبر 0608030002
دزفول شهیون دره کاید 0608040001
دزفول شهیون احمدفداله 0608040002
دزفول شهیون امامزاده سیدمحمود 0608040003
دزفول شهیون سیدولی الدین 0608040004
دزفول شهیون شهی 0608040005
دشت آزادگان بستان سعیدیه 0609010002
دشت آزادگان بستان بستان 0609010001
دشت آزادگان مرکزی الله اکبر 0609020001
دشت آزادگان مرکزی حومه شرقی 0609020002
دشت آزادگان مرکزی حومه غربی 0609020003
شوشتر مرکزی سردارآباد 0612020001
شوشتر مرکزی شهیدمدرس 0612020003
شوشتر شعیبیه شعیبیه شرقی 0612030001
شوشتر شعیبیه شعیبیه غربی 0612030002
شوشتر میان آب میان آب جنوبی 0612040001
شوشتر میان آب میان آب شمالی 0612040002
شوش مرکزی بن معلی 0614020001
شوش مرکزی حسین آباد 0614020003
شوش فتح المبین چنانه 0614030001
شوش فتح المبین سرخه 0614030002
باغ ملک مرکزی رودزرد 0615020002
باغ ملک مرکزی منگشت 0615020004
باغ ملک مرکزی هپرو 0615020006
باغ ملک صیدون صیدون جنوبی 0615030002
باغ ملک صیدون صیدون شمالی 0615030004
باغ ملک قلعه تل قلعه تل 0615050001
باغ ملک قلعه تل بارانگرد 0615050002
باغ ملک میداود سرله 0615040001
باغ ملک میداود میداود 0615040002
امیدیه جایزان جایزان 0616010001
امیدیه مرکزی آسیاب 0616020001
امیدیه مرکزی چاه سالم 0616020002
لالی مرکزی دشت لالی 0617010001
لالی مرکزی سادات 0617010002
لالی حتی جاستون شهه 0617020001
لالی حتی حتی 0617020002
رامشیر مرکزی عبدلیه شرقی 0619010001
رامشیر مرکزی عبدلیه غربی 0619010002
رامشیر مشراگه آزاده 0619020001
رامشیر مشراگه مشراگه 0619020002
گتوند عقیلی عقیلی جنوبی 0620010001
گتوند عقیلی عقیلی شمالی 0620010002
گتوند مرکزی جنت مکان 0620020001
گتوند مرکزی کیارس 0620020002
اندیکا آبژدان آبژدان 0621010001
اندیکا آبژدان کوشک 0621010002
اندیکا چلو للر کتک 0621020002
اندیکا چلو چلو 0621020001
اندیکا مرکزی شلال دشتگل 0621030001
اندیکا مرکزی قلعه خواجه 0621030002
هفتکل رغیوه رغیوه 0622010001
هفتکل رغیوه گزین 0622010002
هفتکل مرکزی حومه 0622020001
هویزه نیسان بنی صالح 0623010001
هویزه نیسان نیسان 0623010002
هویزه مرکزی هویزه شمالی 0623020001
هویزه مرکزی هویزه جنوبی 0623020002
حمیدیه مرکزی دهکده 0625010002
حمیدیه مرکزی کرخه 0625010001
حمیدیه گمبوعه طراح 0625020001
حمیدیه گمبوعه جهاد 0625020002
آغاجاری مرکزی آغاجاری 0626010001
آغاجاری جولکی سرجولکی 0626020001
آغاجاری جولکی آب باران 0626020002
کارون مرکزی قلعه چنعان 0627010002
کارون مرکزی کوت عبدالله 0627010001
کارون سویسه موران 0627020002
کارون سویسه سویسه 0627020001
کرخه مرکزی سیدعباس 0628010001
کرخه مرکزی آهودشت 0628010002
کرخه شاوور کرخا 0628020001
کرخه شاوور شاوور 0628020002
دزپارت مرکزی دنباله رودشمالی 0629010001
دزپارت مرکزی دهدز 0629010002
دزپارت قارون شیوند 0629020002
دزپارت قارون دنباله رودجنوبی 0629020001