30 شهریور 1402
En | 
نام شهرستان نام بخش نام دهستان آدرس آماری
ابهر مرکزی ابهررود 1901030001
ابهر مرکزی حومه 1901030002
ابهر مرکزی درسجین 1901030003
ابهر مرکزی دولت آباد 1901030004
ابهر مرکزی صایین قلعه 1901030005
خدابنده افشار شیوانات 1903010001
خدابنده افشار قشلاقات افشار 1903010002
خدابنده بزینه رود بزینه رود 1903020001
خدابنده بزینه رود زرینه رود 1903020002
خدابنده مرکزی خرارود 1903030003
خدابنده مرکزی سهرورد 1903030005
خدابنده مرکزی کرسف 1903030006
خدابنده سجاس رود آق بلاغ 1903040001
خدابنده سجاس رود سجاس رود 1903040002
خدابنده دو تپه توپقره 1903050001
خدابنده دو تپه حومه 1903050002
ایجرود مرکزی ایجرودبالا 1906020001
ایجرود مرکزی گلابر 1906020002
ایجرود مرکزی سعیدآباد 1906020003
ایجرود حلب ایجرودپایین 1906010001
زنجان زنجانرود چایپاره بالا 1904020001
زنجان زنجانرود غنی بیگلو 1904020005
زنجان زنجانرود زنجانرودپایین 1904020003
زنجان زنجانرود چایپاره پایین 1904020004
زنجان مرکزی بناب 1904050003
زنجان مرکزی بوغداکندی 1904050004
زنجان مرکزی تهم 1904050005
زنجان مرکزی زنجانرودبالا 1904050006
زنجان مرکزی معجزات 1904050010
زنجان مرکزی قلتوق 1904050011
زنجان قره پشتلو قره پشتلوبالا 1904060001
زنجان قره پشتلو قره پشتلوپایین 1904060002
زنجان قره پشتلو سهرین 1904060003
خرمدره مرکزی الوند 1907010001
خرمدره مرکزی خرمدره 1907010002
طارم چورزق چورزق 1908010001
طارم چورزق دستجرده 1908010002
طارم مرکزی درام 1908020002
طارم مرکزی آب بر 1908020001
طارم گیلوان گیلوان 1908030001
طارم گیلوان تشویر 1908030002
ماهنشان انگوران قلعه جوق 1909010002
ماهنشان انگوران انگوران 1909010001
ماهنشان مرکزی اوریاد 1909020001
ماهنشان مرکزی قزل گچیلو 1909020004
ماهنشان مرکزی ماه نشان 1909020005
سلطانیه مرکزی سنبل آباد 1910010001
سلطانیه مرکزی سلطانیه 1910010002
سلطانیه باغ حلی گوزل دره 1910020001
سلطانیه باغ حلی قره بلاغ 1910020002