05 مهر 1402
En | 

نام شهرستان

نام بخش

نام دهستان

آدرس آماری

ايرانشهر

بزمان

آب رئيس

11010100001

ايرانشهر

بزمان

بزمان

11010100002

ايرانشهر

مرکزی

ابتر

1101050001

ايرانشهر

مرکزی

حومه

1101050002

ايرانشهر

دامن

آبادان

1101060002

ايرانشهر

دامن

دامن

1101060001

چاه بهار

پيرسهراب

پيرسهراب

1102050001

چاه بهار

پيرسهراب

بجار بازار

1102050002

چاه بهار

مرکزی

كمبل سليمان

1102020004

چاه بهار

مرکزی

وشنام دری

1102020005

چاه بهار

پلان

پلان

1102040001

زهک

جزينک

قلعه نو

1110010003

زهک

جزينک

جزينک

1110010001

زهک

مرکزی

خواجه احمد

1110020001

زهک

مرکزی

زهک

1110020002

زهک

خمک

خمک

1110030001

زهک

خمک

گوری

1110030002

هيرمند

مركزی

دوست محمد

1111010001

هيرمند

مركزی

مارگان

1111010002

هيرمند

مركزی

جهان آباد

1111010003

هيرمند

قرقری

قرقری

1111020001

هيرمند

قرقری

اكبرآباد

1111020002

سيب و سوران

مركزی

شندان

1114010003

سيب و سوران

مركزی

سيب و سوران

1114010001

سيب و سوران

هيدوچ

كنت

1114020002

سيب و سوران

هيدوچ

هيدوچ

1114020001

سيب و سوران

پسکوه

پسکوه

1114030001

سيب و سوران

پسکوه

سرسوره

1114030002

قصرقند

مرکزی

هلونچکان

1118010002

قصرقند

مرکزی

هيت

1118010003

قصرقند

ساربوک

ساربوک

1118020001

قصرقند

ساربوک

حميری

1118020002

قصرقند

تلنگ

شارک

1118030002

قصرقند

تلنگ

تلنگ

1118030001

فنوج

مرکزی

مسکوتان

1119010002

فنوج

مرکزی

فنوج

1119010001

فنوج

گتيج

گتيج

1119020001

فنوج

گتيج

محترم آباد

1119020002

دشتياری

مرکزی

سندميرثويان

1122010002

دشتياری

مرکزی

نگور

1122010001

دشتياری

باهوکلات

درگس

1122020002

دشتياری

باهوکلات

باهوکلات

1122020001

خاش

مرکزی

سنگان

1103010003

خاش

مرکزی

كارواندر

1103010004

خاش

مرکزی

كوه سفيد

1103010005

خاش

مرکزی

اسماعيل آباد

1103010006

خاش

پشتکوه

پشتکوه

1103040001

خاش

پشتکوه

بيلري

1103040002

خاش

ايرندگان

ايرندگان

1103030001

خاش

ايرندگان

کهنوک

1103030002

زابل

مرکزی

بنجار

1104040001

زابل

مرکزی

حيدرآباد

1104040002

زابل

کرباسک

کرباسک

1104050001

زابل

کرباسک

ژاله ای

1104050002

زاهدان

مرکزی

چشمه زيارت

1105010001

زاهدان

مرکزی

حرمک

1105010002

زاهدان

نصرت آباد

دومک

1105030001

زاهدان

نصرت آباد

نصرت آباد

1105030002

زاهدان

كورين

كورين

1105040001

زاهدان

كورين

شورو

1105040002

سراوان

مرکزی

ناهوک

1106040006

سراوان

مرکزی

حومه

1106040002

سراوان

مرکزی

گشت

1106040005

سراوان

بم پشت

بم پشت

1106050001

سراوان

بم پشت

كشتگان

1106050002

سراوان

مهرگان

کوهک

1106060001

سراوان

مهرگان

اسفندک

1106060002

نيک شهر

بنت

بنت

1107010001

نيک شهر

بنت

توتان و مهمدان

1107010002

نيک شهر

بنت

دستگرد

1107010003

نيک شهر

مرکزی

چاهان

1107050001

نيک شهر

مرکزی

مخت

1107050002

نيک شهر

مرکزی

مهبان

1107050003

نيک شهر

مرکزی

هيچان

1107050004

نيک شهر

آهوران

کهيری

1107060002

نيک شهر

آهوران

چانف

1107060001

راسک

پيشين

زردبن

1108010003

راسک

پيشين

پيشين

1108010001

راسک

مرکزي

جكيگور

1108030004

راسک

مرکزی

راسک و فيروزآباد

1108030002

راسک

پارود

پارود

1108050001

راسک

پارود

مورتان

1108050003

کنارک

مرکزی

بانسنت

1109020003

کنارک

مرکزی

جهليان

1109020001

کنارک

کهير

تنگ

1109030001

کنارک

کهير

کهير

1109030002

دلگان

مركزی

هوديان

1112010003

دلگان

مركزی

گنبد علوی

1112010001

دلگان

مركزی

دلگان

1112010002

دلگان

جلگه چاه هاشم

جلگه چاه هاشم

1112020001

دلگان

جلگه چاه هاشم

چاه علی

1112020002

مهرستان

مركزی

دهی

1113010003

مهرستان

مركزی

زابلی

1113010001

مهرستان

آشار

آشار

1113020001

مهرستان

آشار

ايرافشان

1113020002

مهرستان

بيرک

بيرک

1113030001

مهرستان

بيرک

بيرک شرقی

1113030002

نيمروز

مرکزی

اديمی

1115010001

نيمروز

مرکزی

بزی

1115010002

نيمروز

صابری

قايم آباد

1115020001

نيمروز

صابری

سفيدابه

1115020002

هامون

مرکزی

لوتک

1116010003

هامون

مرکزی

محمدآباد

1116010004

هامون

تيمورآباد

تيمورآباد

1116020001

هامون

تيمورآباد

کوه خواجه

1116020002

ميرجاوه

مرکزی

حومه

1117010003

ميرجاوه

مرکزی

انده

1117010004

ميرجاوه

لاديز

تمين

1117020001

ميرجاوه

لاديز

لاديز

1117020002

ميرجاوه

لاديز

جون آباد

1117020003

ميرجاوه

ريگ ملک

ريگ ملک

1117030001

ميرجاوه

ريگ ملک

تهلاب

1117030002

بمپور

مرکزی

بمپورشرقی

1120010001

بمپور

مرکزی

خيرآباد

1120010003

بمپور

کلاتان

بمپورغربی

1120020001

بمپور

کلاتان

ميرآباد

1120020002

تفتان

مرکزی

اسکل آباد

1121010001

تفتان

مرکزی

تفتان جنوبی

1121010002

تفتان

گوهرکوه

گوهرکوه

1121030001

تفتان

گوهرکوه

شيرآباد

1121030002

تفتان

نازيل

نازيل

1121020001

تفتان

نازيل

چاه احمد

1121020002

سرباز

مرکزی

سرباز

1123010001

سرباز

مرکزی

سرکور

1123010002

سرباز

مينان

مينان

1123030001

سرباز

مينان

گزور

1123030002

سرباز

کيشکور

کيشکور

1123020001

سرباز

کيشکور

مچان

1123020002

سرباز

نسکند

نسکند

1123040001

سرباز

نسکند

بلوچي

1123040002

گلشن

کله گان

کله گان

1124020001

گلشن

کله گان

شنداشکندان

1124020002

گلشن

مرکزی

سينگان

1124010002

گلشن

مرکزی

جالق

1124010001

لاشار

مرکزی

زيرباندار

1125010002

لاشار

مرکزی

لاشارشمالی

1125010001

لاشار

پيپ

تنگ سرحه

1125020002

لاشار

پيپ

لاشارجنوبی

1125020001

زرآباد

مرکزی

زرآبادشرقي

1126010001

زرآباد

مرکزی

اسماعيل چات

1126010002

زرآباد

کاروان

زرآبادغربی

1126020001

زرآباد

کاروان

تنبلان

1126020002