05 مهر 1402
En | 
نام شهرستان نام بخش نام دهستان آدرس آماری
اقلید سده دژکرد 0703010002
اقلید سده آسپاس 0703010001
اقلید سده سده 0703010003
اقلید مرکزی خنجشت 0703020003
اقلید مرکزی شهرمیان 0703020004
اقلید حسن آباد احمدآباد 0703030001
اقلید حسن آباد حسن آباد 0703030002
اقلید حسن آباد بکان 0703030003
داراب رستاق رستاق 0705020002
داراب رستاق کوهستان 0705020004
داراب مرکزی بالش 0705030001
داراب مرکزی بختاجرد 0705030003
داراب مرکزی نصروان 0705030007
داراب مرکزی هشیوار 0705030008
داراب فورگ آبشور 0705040001
داراب فورگ فورگ 0705040002
داراب جنت قلعه بیابان 0705050001
داراب جنت قریه الخیر 0705050002
داراب فسارود فسارود 0705060001
داراب فسارود پاسخن 0705060002
شیراز مرکزی دراک 0707050003
شیراز مرکزی بیدزرد 0707050001
شیراز مرکزی داریان 0707050002
شیراز مرکزی قره باغ 0707050006
شیراز مرکزی کفترک 0707050008
شیراز ارژن دشت ارژن 0707060001
شیراز ارژن قره چمن 0707060002
شیراز ارژن کوه مره سرخی 0707060003
شیراز سیاخ دارنگون سیاخ 0707070001
شیراز سیاخ دارنگون دارنگون 0707070002
ارسنجان مرکزی خبریز 0717010001
ارسنجان مرکزی شورآب 0717010002
ارسنجان مرکزی علی آبادملک 0717010003
سروستان مرکزی سروستان 0725020001
سروستان مرکزی شوریچه 0725020002
سروستان کوهنجان کوهنجان 0725010001
سروستان کوهنجان مهارلو 0725010002
خفر مرکزی گل برنجی 0734010001
خفر مرکزی خفر 0734010002
خفر مرکزی علی آباد 0734010003
خفر مرکزی سفیدار 0734010004
خفر راهگان راهگان 0734020001
خفر راهگان راهگان شمالی 0734020002
آباده مرکزی ایزدخواست 0701040001
آباده مرکزی بیدک 0701040003
آباده مرکزی سورمق 0701040004
آباده بهمن صغاد خسروشیرین 0701050001
آباده بهمن صغاد بهمن 0701050002
استهبان رونیز خیر 0702010001
استهبان رونیز رونیز 0702010002
استهبان مرکزی ایج 0702020001
جهرم سیمکان پل به بالا 0704020002
جهرم سیمکان پشت پر 0704020001
جهرم سیمکان پل به پایین 0704020003
جهرم کردیان علویه 0704030001
جهرم کردیان قطب آباد 0704030002
جهرم مرکزی جلگاه 0704040001
جهرم مرکزی کوهک 0704040002
سپیدان مرکزی خفری 0706020001
سپیدان مرکزی کمهر 0706020002
سپیدان مرکزی شش پیر 0706020003
سپیدان همایجان سرناباد 0706030001
سپیدان همایجان همایجان 0706030003
فسا ششده وقره بلاغ قره بلاغ 0708010002
فسا ششده وقره بلاغ ششده 0708010001
فسا شیبکوه فدشکوییه 0708020001
فسا شیبکوه میانده 0708020002
فسا مرکزی جنگل 0708030001
فسا مرکزی صحرارود 0708030002
فسا مرکزی کوشک قاضی 0708030003
فسا نوبندگان نوبندگان 0708040001
فیروزآباد مرکزی احمدآباد 0709030001
فیروزآباد مرکزی جایدشت 0709030003
فیروزآباد میمند پرزیتون 0709040001
فیروزآباد میمند خواجه ای 0709040002
فیروزآباد میمند دادنجان 0709040003
کازرون جره وبالاده جره 0710010001
کازرون جره وبالاده دادین 0710010002
کازرون جره وبالاده فامور 0710010003
کازرون کنار تخته و کمارج کنار تخته 0710020001
کازرون کنار تخته و کمارج کمارج 0710020002
کازرون مرکزی بلیان 0710040001
کازرون مرکزی انارستان 0710040004
کازرون مرکزی دریس 0710040002
کازرون مرکزی شاپور 0710040003
کازرون مرکزی دشت برم 0710040005
کازرون خشت امامزاده محمد 0710060001
کازرون خشت بورکی 0710060002
لارستان جویم هرم 0711020003
لارستان جویم جویم 0711020002
لارستان مرکزی حومه 0711040001
لارستان مرکزی درزوسابیان 0711040002
لارستان مرکزی دهکویه 0711040003
لارستان بیرم بیرم 0711050002
لارستان بیرم بالاده 0711050003
لارستان بنارویه ده فیش 0711070002
لارستان بنارویه بنارویه 0711070001
لارستان صحرای باغ صحرای باغ 0711080001
لارستان صحرای باغ عمادده 0711080002
مرودشت کامفیروز خرم مکان 0712030001
مرودشت کامفیروز کامفیروزجنوبی 0712030002
مرودشت مرکزی نقش رستم 0712040011
مرودشت مرکزی رامجردیک 0712040005
مرودشت مرکزی رودبال 0712040007
مرودشت مرکزی کناره 0712040008
مرودشت مرکزی مجدآباد 0712040009
مرودشت مرکزی محمدآباد 0712040010
مرودشت درودزن ابرج 0712050001
مرودشت درودزن درودزن 0712050002
مرودشت درودزن رامجرددو 0712050003
مرودشت سیدان خفرک علیا 0712060001
مرودشت سیدان رحمت 0712060002
مرودشت کامفیروز شمالی گرمه 0712070001
مرودشت کامفیروز شمالی کامفیروزشمالی 0712070002
ممسنی ماهورمیلانی ماهور 0713020001
ممسنی ماهورمیلانی میشان 0713020002
ممسنی مرکزی فهلیان 0713030008
ممسنی مرکزی بکش دو 0713030001
ممسنی مرکزی بکش یک 0713030002
ممسنی مرکزی جاویدماهوری 0713030004
ممسنی دشمن زیاری دشمن زیاری 0713050001
ممسنی دشمن زیاری مشایخ 0713050002
ممسنی جوزار جوزار 0713060001
ممسنی جوزار پراشکفت 0713060002
نی ریز پشتکوه ده چاه 0714020003
نی ریز پشتکوه مشکان 0714020004
نی ریز قطرویه ریزآب 0714040001
نی ریز قطرویه قطرویه 0714040002
نی ریز مرکزی رستاق 0714030001
نی ریز مرکزی هرگان 0714030002
لامرد مرکزی حومه 0715010003
لامرد مرکزی سیگار 0715010004
لامرد خیرگو کمالی 0715060001
لامرد خیرگو خیرگو 0715060002
لامرد اشکنان کال 0715030002
لامرد اشکنان اشکنان 0715030001
لامرد علامرودشت علامرودشت 0715040002
لامرد علامرودشت کهنویه 0715040003
لامرد چاه ورز شیخ عامر 0715050002
لامرد چاه ورز چاه ورز 0715050001
بوانات مرکزی باغستان 0716020001
بوانات مرکزی سیمکان 0716020004
بوانات مزایجان سروستان 0716030001
بوانات مزایجان مزایجان 0716030002
خرم بید مشهدمرغاب شهیدآباد 0718010001
خرم بید مرکزی خرمی 0718020001
خرم بید مرکزی قشلاق 0718020002
زرین دشت ایزدخواست ایزدخواست غربی 0719010002
زرین دشت ایزدخواست ایزدخواست شرقی 0719010001
زرین دشت مرکزی خسویه 0719020001
زرین دشت مرکزی دبیران 0719020002
زرین دشت مرکزی زیرآب 0719020003
قیروکارزین افزر افزر 0720010001
قیروکارزین افزر زاخرویه 0720010002
قیروکارزین مرکزی فتح آباد 0720020001
قیروکارزین مرکزی مبارک آباد 0720020002
قیروکارزین مرکزی هنگام 0720020003
مهر مرکزی ارودان 0721020004
مهر مرکزی مهر 0721020003
مهر گله دار گله دار 0721010002
مهر گله دار فال 0721010003
مهر وراوی خوزی 0721030001
مهر وراوی وراوی 0721030002
مهر اسیر اسیر 0721040001
مهر اسیر دشت لاله 0721040002
فراشبند مرکزی نوجین 0722010003
فراشبند مرکزی آویز 0722010001
فراشبند دهرم دهرم 0722020002
فراشبند دهرم دژگاه 0722020004
پاسارگاد مرکزی سرپنیران 0723010001
پاسارگاد مرکزی کمین 0723010002
پاسارگاد پاسارگاد ابوالوردی 0723020001
پاسارگاد پاسارگاد مادرسلیمان 0723020002
خنج محمله باغان 0724010001
خنج محمله محمله 0724010002
خنج مرکزی تنگ نارک 0724020001
خنج مرکزی سیف آباد 0724020002
رستم سورنا رستم سه 0726010001
رستم سورنا پشتکوه رستم 0726010002
رستم مرکزی رستم دو 0726020002
رستم مرکزی رستم یک 0726020001
گراش مرکزی فداغ 0727010001
گراش مرکزی خلیلی 0727010002
گراش ارد آرد 0727020001
گراش ارد سبز پوش 0727020002
کوار مرکزی کوار 0728010002
کوار مرکزی فرمشکان 0728010001
کوار طسوج فتح آباد 0728020002
کوار طسوج طسوج 0728020001
خرامه کربال دهقانان 0729010001
خرامه کربال سفلی 0729010002
خرامه مرکزی کفدهک 0729020001
خرامه مرکزی معزآباد 0729020002
خرامه مرکزی خیرآباد 0729020003
زرقان مرکزی زرقان 0730010001
زرقان مرکزی بندامیر 0730010002
زرقان رحمت آباد رحمت آباد 0730020001
زرقان رحمت آباد امامزاده علی (ع) 0730020002
بیضا مرکزی بیضاء 0731010001
بیضا مرکزی کوشک هزار 0731010002
بیضا بانش بانش 0731020001
بیضا بانش هفت خان 0731020002
سرچهان مرکزی سرچهان 0732010002
سرچهان مرکزی حسامی 0732010003
سرچهان باغ صفا باغ صفا 0732020001
سرچهان باغ صفا ارژنگ 0732020002
سرچهان توجردی توجردی 0732030001
سرچهان توجردی مروشکان 0732030002
کوه چنار مرکزی چنارشاهیجان 0733010001
کوه چنار مرکزی سمغان 0733010002
کوه چنار کوهمره کوهمره 0733020001
کوه چنار کوهمره ابوالحیات 0733020002
بختگان مرکزی آباده طشک 0735010001
بختگان مرکزی بختگان 0735010002
بختگان حناء چاه گز 0735020002
بختگان حناء حناء 0735020001
اوز مرکزی فیشور 0736010001
اوز مرکزی اوز 0736010002
اوز بیدشهر بیدشهر 0736020001
اوز بیدشهر قلات 0736020002