05 مهر 1402
En | 
نام شهرستان نام بخش نام دهستان آدرس آماری
بروجن گندمان گندمان 1401020002
بروجن گندمان دوراهان 1401020003
بروجن بلداجی امامزاده حمزه علی 1401040001
بروجن بلداجی چغاخور 1401040002
بروجن مرکزی حومه 1401030001
لردگان منج بارز 1404040001
لردگان منج منج 1404040002
لردگان روددشت سردشت 1404050001
لردگان روددشت دودراء 1404050002
لردگان فلارد فلارد 1404010002
لردگان فلارد پشتکوه 1404010003
لردگان مرکزی ریگ 1404020004
لردگان مرکزی میلاس 1404020007
شهرکرد لاران لار 1402050001
شهرکرد لاران مرغملک 1402050002
شهرکرد فرخشهر قهفرخ 1402060001
شهرکرد فرخشهر دستگرد 1402060002
شهرکرد مرکزی حومه 1402020001
شهرکرد مرکزی طاقانک 1402020003
فارسان جونقان جونقان 1403040001
فارسان جونقان میزدج سفلی 1403040002
فارسان مرکزی میزدج علیا 1403020002
فارسان بابا حیدر سراب سفلی 1403030002
فارسان بابا حیدر سراب علیا 1403030001
اردل مرکزی دیناران 1405010003
اردل مرکزی پشتکوه 1405010001
اردل میانکوه شلیل 1405020002
اردل میانکوه میانکوه 1405020001
کوهرنگ بازفت بازفت بالا 1406010001
کوهرنگ بازفت بازفت پایین 1406010003
کوهرنگ مرکزی میان کوه موگویی 1406020003
کوهرنگ مرکزی شوراب تنگزی 1406020001
کوهرنگ مرکزی دشت زرین 1406020002
کوهرنگ دوآب صمصامی دوآب 1406030001
کوهرنگ دوآب صمصامی شهریاری 1406030002
کیار مرکزی کیارشرقی 1407010001
کیار مرکزی کیارغربی 1407010002
کیار ناغان ناغان 1407020001
کیار ناغان مشایخ 1407020002
سامان مرکزی چما 1408010002
سامان مرکزی سامان 1408010001
سامان زاینده رود هوره 1408020001
سامان زاینده رود زرین 1408020002
بن مرکزی وردنجان 1409010002
بن مرکزی حومه 1409010001
بن شیدا شیدا 1409020001
بن شیدا زاینده رود جنوبی 1409020002
خانمیرزا ارمند ارمند 1410020001
خانمیرزا ارمند سپیدار 1410020002
خانمیرزا مرکزی خانمیرزا 1410010001
خانمیرزا مرکزی جوانمردی 1410010002