06 فروردین 1402
En | 
تاریخچه - صفحه 4

ششمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور با بكارگيري حدود۹۰ هزار نفر و به روش سرشماري توأم با نمونه‌گيري درسال ۱۳۸۵ ه.ش، به اجرا درآمد كه بر اساس نتايج آن، جمعيت ايران به ۷۰۴۹۵۷۸۲ نفر رسيد. در اين سرشماري نيز از روش‌هاي نوين(ICR) براي ورود و پردازش اطلاعات استفاده شد. تصويب فواصل پنج ساله براي اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن در كشور توسط هيئت وزيران، يكي ديگر از وقايعي بود كه در سال۱۳۸۶ ه.ش، به وقوع پيوست و طبق آن مركز آمار ايران موظف شد تا اولين سرشماري پس از اين مصوبه را در سال ۱۳۹۰به مرحله اجرا درآورد. در سال ۱۳۸۶ ه.ش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور منحل و انجام وظايف آن در قالب معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری وبا رويكردي جديد پيگيري شد. به دنبال آن، سازمان‌هاي مديريت و برنامه ريزي استان‌هاي سراسر كشور نيز با استانداري‌ها ادغام و از آن پس وظايف خود را در قالب معاونت برنامه‌ريزي استانداري، زير مجموعه وزارت كشور ادامه دادند. يكي از مهمترين اتفاقات در اين دهه، ورود موضوع آمار (براي اولين بار در تاريخ تدوين برنامه هاي عمراني و توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامي) به مواد قانوني برنامه پنج ساله چهارم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۳۸۴-۱۳۸۸ ه.ش) و متعاقب آن تهيه برنامه ملي آمار براي نظام آماري كشور بود. طي سال‌هاي ۱۳۸۷تا۱۳۸۹ ه.ش، عمده‌ترين فعاليت مركز آمار ايران مشاركت در بزرگترين طرح اصلاحات اقتصادي در كشور (طرح هدفمندكردن يارانه‌ها) و تهيه و اجراي طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور بود. هچنين از سال ۱۳۸۷ و با ورود دستگاه‌هاي دستيار ديجيتال شخصي(PDA) به مركز، سنگ بناي استفاده از ابزارهاي الكترونيكي همراه و كوچك به منظور جمع‌آوري اطلاعات بدون استفاده از كاغذ كه حاوي اطلاعات مكاني نيز باشند در نظام آماري‌ كشور گذاشته شد. هفتمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور با مشاركت بيش از ۱۱۴۰۰۰ نفر درسال ۱۳۹۰ ه.ش، به مرحله اجرا درآمد كه براساس نتايج آن، جمعيت كشور به ۷۵۱۴۹۶۶۹ نفر بالغ شد. در اين سال دومين برنامه ملي آمار كشور(۱۳۹۴-۱۳۹۰ ه.ش) نيز براساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (كه مركز آمار ايران را به عنوان مرجع رسمي تهيه، توليد و انتشار آمار رسمي در كشور معرفي نموده است) به تصويب شوراي عالي آمار رسيد كه در آن مبناي حركت مركز آمار ايران و نظام آماري كشور طي۵ سال اجراي برنامه ترسيم شده است. هشتمین سرشماری نفوس و مسکن در سال ١٣٩٥، به دو شیوه خودتکمیلی و ثبت اطلاعات توسط خانوار با استفاده از اینترنت در سامانه‌ی سرشماری اینترنتی و مصاحبه‌ حضوری مأمور سرشماري با استفاده از تبلت اجرا شد. بر اساس نتایج این سرشماری، جمعیت کشور  بالغ بر ٧٩٩٢٦٢٧٠ نفر بود.

طراحی سایت