30 شهریور 1402
En | 

راهبرد مشارکت الکترونیکی

مشارکت الکترونیکی 

کاربران محترم

نظرات سازنده شما همواره در پیشرفت مرکز آمار ایران تاثیر گذار خواهد بود. خواهشمند است با نظرات ارزشمند خود این مرکز  را در راستای اهداف عالی جهت بهبود خدمت رسانی به شما یاری نمایید. لطفا فرم زیر را جهت بهبود خدمات الکترونیک این مرکز تکمیل نمایید. کلیه مطالب با دقت بررسی و در صورت امکان ترتیب اثر داده خواهد شد.

 

Loading
  •                                                                     فرم بهبود مشارکت الکترونیکی شهروندان