03 مهر 1402
En | 
رؤسای پیشین

دکتر جواد حسین‌زاده      1402-1398

دکتر امیدعلی پارسا      1398-1395

دکتر عادل آذر        1395-1388

دکتر محمد مدد       1388-1385

دکتر حمیدرضا نواب‌پور     1385-1383
دکتر عباسعلی زالی     1383-1375
حسن حاج‌علی فرد     1375-1372
دکتر مجید جمشیدی     1372-1361
محمد جعفر کمیلیان      1361-1360
 
  نصراله سلیمانی         1359
 
ناصر زرین‌خط             1358
 
دکتر فریدون مبشری     1357-1356
 
 دکتر فیروز توفیق        1356-1353
 جمشید اشرفی       1353-1351
دکتر شاپور راسخ       1351-1348
 
دکتر عباس جامعی     1348-1344