16 تیر 1401
En | 
مناقصه‌ها و مزایده‌ها

                                                                                      

      آگهي مناقصه عمومي  يك مرحله‌اي تامین خودروهای سواری جهت انجام ماموریت‏های اداری داخل وخارج شهر تهران

مركز آمار ايران در نظر دارد مناقصه عمومي  يك مرحله‌اي تامین خودروهای سواری جهت انجام ماموریت‏های اداری داخل و خارج شهر تهران را  به شماره مناقصه  ۲۰۹۹۰۰۳۰۱۳۰۰۰۰۰۳ را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) برگزار نمايد، كليه مراحل برگزاري  مناقصه  از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد  مناقصه گران از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir  انجام  خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه  محقق سازند.

- تاريخ انتشار مناقصه‏ ها در سامانه :1399/04/15

- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه‏ها از سامانه : تا ساعت 16 تاریخ 1399/04/18

- مهلت زماني ارائه پيشنهاد: تا ساعت 08:00 تاریخ 1399/04/29

- زمان بازگشايي پاكت ها: 1399/04/29

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه :  آدرس : تهران- خيابان فاطمي – نبش رهي معيري- مركزآمار ايران- امورحقوقي و قراردادها تلفن: 85105519-021

اطلاعات تماس سامانه تداركات الكترونيك دولت جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

- مركز تماس سامانه : 41934-021

- دفتر ثبت نام :88969737  و 85193768

                                                                                                                مرکز آمار ایران

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        آگهي مناقصه عمومي  يك مرحله‌اي قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات عمومي مرکز آمار ایران در سال 1399

مركز آمار ايران در نظر دارد مناقصه عمومي فعالیت‏ های پشتيباني و خدمات عمومي خود شامل نظافت و اداره امور آبدارخانه‏ها و امور تاسیسات را به شماره مناقصه 2099003013000002 از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) برگزار نمايد، كليه مراحل برگزاري  مناقصه‏ از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد  مناقصه گران از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir   انجام  خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه‏ محقق سازند.

  • - تاريخ انتشار مناقصه‏ در سامانه : 1399/03/18 
  • - مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه‏ از سامانه : تا ساعت 19:00 تاریخ 1399/03/19
  • - مهلت زماني ارائه پيشنهاد: تا ساعت 19:00 تاریخ 1399/03/29
  • - زمان بازگشايي پاكت ها: 1399/03/29

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه :  آدرس : تهران- خيابان فاطمي – نبش رهي معيري- مركزآمار ايران- امورحقوقي و قراردادها تلفن: 85105519-021

اطلاعات تماس سامانه تداركات الكترونيك دولت جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

  - مركز تماس سامانه : 41934-021

  - دفتر ثبت نام :88969737  و 85193768

                                                                                                                مرکز آمار ایران

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آمار ایران1398
 

         -  نشانی اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت https://setadiran.ir/setad/cms

         -  شماره فراخوان در سامانه 2098003013000004

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 آگهی برگزاری مزایده خودرو - نوبت اول 1398

طراحی سایت