13 تیر 1399
En | 
مناقصه‌ها و مزایده‌ها
 

        آگهي مناقصه عمومي  يك مرحله‌اي قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات عمومي مرکز آمار ایران در سال 1399

مركز آمار ايران در نظر دارد مناقصه عمومي فعالیت‏ های پشتيباني و خدمات عمومي خود شامل نظافت و اداره امور آبدارخانه‏ها و امور تاسیسات را به شماره مناقصه 2099003013000002 از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) برگزار نمايد، كليه مراحل برگزاري  مناقصه‏ از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد  مناقصه گران از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir   انجام  خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه‏ محقق سازند.

  • - تاريخ انتشار مناقصه‏ در سامانه : 1399/03/18 
  • - مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه‏ از سامانه : تا ساعت 19:00 تاریخ 1399/03/19
  • - مهلت زماني ارائه پيشنهاد: تا ساعت 19:00 تاریخ 1399/03/29
  • - زمان بازگشايي پاكت ها: 1399/03/31

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه :  آدرس : تهران- خيابان فاطمي – نبش رهي معيري- مركزآمار ايران- امورحقوقي و قراردادها تلفن: 85105519-021

اطلاعات تماس سامانه تداركات الكترونيك دولت جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

  - مركز تماس سامانه : 41934-021

  - دفتر ثبت نام :88969737  و 85193768

                                                                                                                مرکز آمار ایران

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آمار ایران1398
 

         -  نشانی اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت https://setadiran.ir/setad/cms

         -  شماره فراخوان در سامانه 2098003013000004

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 آگهی برگزاری مزایده خودرو - نوبت اول 1398

طراحی سایت