18 فروردین 1399
En | 
مناقصه‌ها و مزایده‌ها
 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آمار ایران
 

         -  نشانی اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت https://setadiran.ir/setad/cms

         -  شماره فراخوان در سامانه 2098003013000004

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 آگهی برگزاری مزایده خودرو - نوبت اول

طراحی سایت