تازه‌های نشر
شماره: 10292
1398/03/19 - 09:52
انتشار نسخه الکترونیکی بررسی وضعیت سواد وتحصیل جمعیت 6 ساله وبیش تر بر اساس سرشماری های نفوس ومسکن 95-1365

طی سال‌های 95-1365 فاصله و شکاف بین مردان باسواد و زنان باسواد کاهش چشمگیری داشته است. تغییرات این شاخص‌ در طی این سال‌ها نشان از افزایش تعداد باسوادان زن و نزدیک شدن میزان باسوادی مردان و زنان به یکدیگر دارد به طوری که این شکاف از حدود 17/8درصد در سال 1365به 5 درصد در سال 1395 کاهش یافته است.

توزیع جمعیت باسواد به تفکیک جنس  نشان می‌دهدکه بر اساس نتایج سرشماری سال 1365 از کل جمعیت باسواد 58/9 درصد مرد و 41/1 درصد زن بوده است در حالی که در سال 1395 این شاخص به 52/5 و 47/5 درصد تغییر یافته است در واقع طی سال‌های 95-1365 فاصله و شکاف بین مردان باسواد و زنان باسواد کاهش چشمگیری داشته است. تغییرات این شاخص‌ در طی این سال‌ها نشان از افزایش تعداد باسوادان زن و نزدیک شدن میزان باسوادی مردان و زنان به یکدیگر دارد به طوری که این شکاف از حدود 17/8درصد در سال 1365به 5 درصد در سال 1395 کاهش یافته است.

 این شاخص در مناطق شهری به ترتیب از 56/5 و 43/5 در صد به 51/9 و 48/1 در صد و در مناطق روستایی نیز از 63/2 و 36/8 به 54/8 و 45/2 تغییر یافته است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.