اخبار مرکز
شماره: 10400
1398/05/19 - 01:37
شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور، بهار 1398

بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در بهار 1398 نشان ميدهد که بیشتر استان های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش و چند استان با کاهش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان خوزستان با 27.90 درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان سمنان با 1.30 درصد کاهش می باشد.

شاخص قيمت توليدکننده محصولات گاوداريهاي صنعتي کشور در بهار 1398 به عدد 502.42 رسيد که 4.43 درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسي شاخص کود با بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل (11.08) مواجه بوده است. در بین قلم ها شاخص گاو شیری نسبت به فصل قبل  0.04کاهش داشته است.

 

شاخص استاني

بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در بهار 1398 نشان مي­دهد که بیشتر استان های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش و چند استان با کاهش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان خوزستان با 27.90 درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان سمنان با 1.30 درصد کاهش می باشد.

شاخص اقلام اصلي

شاخص "گاو تليسه" در بهار 1398 به 329.55 واحد رسیده که در مقايسه با فصل قبل 4.25 درصد افزایش نشان میدهد.

شاخص "گاو شيري" در بهار 1398 به 226.37 واحد رسیده که در مقايسه با فصل قبل 0.04 درصد کاهش داشته است.

شاخص "گاو نر داشتي" در بهار 1398 به 303.01 واحد رسیده که در مقايسه با فصل قبل 1.29 درصد افزایش نشان میدهد.

شاخص "گوساله پرواري" در بهار 1398 به 752.28 واحد رسيده که در مقايسه با فصل قبل 4.62 درصد افزایش داشته است.

شاخص "گاو حذفي شيري" در بهار 1398 به 932.04 واحد رسیده که در مقايسه با فصل قبل 2.25 درصد افزایش نشان میدهد

شاخص "گوساله نر زير چهار ماه" در بهار 1398 به 506.77 واحد رسيده است که در مقايسه با فصل قبل 8.01 درصد افزایش نشان میدهد.

 شاخص "شير" در بهار 1398 به 424.86 واحد رسیده که در مقايسه با فصل قبل 5.79 درصد افزایش نشان میدهد

 شاخص "کود" در بهار 1398 به 459.48 واحد رسیده که در مقايسه با فصل قبل 11.08 درصد افزایش نشان میدهد.