اخبار مرکز
شماره: 11455
1398/06/09 - 01:58
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل بهار 1398  (بر مبنای سال پایه 1390)

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار 1398 به 69.5 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل زمستان 1397، 3.2 واحد درصد افزایش داشته است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار 1398 به 14.4 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل زمستان 1397، 5.6 واحد درصد افزایش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش برق (4.2- درصد )، بخش خدمات (5.9 درصد ) و بخش صنعت (13.7 درصد ) می­باشد. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به بخش کشاورزی (35.5 درصد ) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار 1398 به 69.5 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل زمستان 1397، 3.2 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار 1398 نسبت به فصل بهار 1397، 69.5 درصد افزایش دارد. در بخش­های تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (17.3- درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به یخش صنعت (88.7 درصد) می­باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1398 به 58.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 11.1 واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش­های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (2.2- درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به بخش صنعت (77.2 درصد) است...

براي مشاهده متن كامل خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.