اخبار سازمانی
شماره: 11595
1398/08/29 - 01:10
تهيه فهرست آمارهاي رسمي كشور در يكصدودهمين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار كليد خورد

بنابر تكليف مركز آمار در برنامه ملي توسعه آمار كشور، اين فهرست تهيه و سطوح مختلف آن در جلسه كميسيون شوراي عالي آمار به منظور تصويب در شوراي عالي آمار مطرح شد.

يكصدودهمين جلسه تخصصي شوراي عالي آمار در تاريخ دوشنبه 27 آبان ماه در مركز آمار ايران با حضور اعضاي كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار برگزار شد. در اين جلسه ضمن معرفي رئيس و دبير جديد كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار در اجراي بند الف ماده 6 برنامه ملي توسعه آماركشور،  تهيه فهرست آمارهاي رسمي كشور كليد خورد.

لازم به ذكر است بنابر تكليف مركز آمار در برنامه ملي توسعه آمار كشور، اين فهرست تهيه و سطوح مختلف آن در جلسه كميسيون شوراي عالي آمار به منظور تصويب در شوراي عالي آمار مطرح شد.

همچنين بنابر مصوب پنجاه و نهمين جلسه شوراي عالي آمار آئين نامه اجرايي دبيرخانه شوراي عالي آمار مورد بررسي قرار گرفت و با نظر اعضا برخي اصلاحات انجام شد.