اخبار مرکز
شماره: 12764
1399/01/17 - 08:23
نشریه "شاخص­های رصد برنامه ششم توسعه کشور" منتشر شد

ین نشریه شامل سه حوزه کلی "شاخص­های اقتصادی"، "شاخص­های امور زیربنایی و تولیدی" و "شاخص­های علمی، فرهنگی و اجتماعی" می­باشد.

نشریه "شاخص­های رصد برنامه ششم توسعه کشور" حاوی شناسنامه استاندارد شاخص­های مورد نیاز برنامه ششم توسعه کشور می­باشد که با همکاری کمیته­های آمار بخشی دستگاه­های اجرایی تهیه و تدوین شده است. این نشریه شامل سه حوزه کلی "شاخص­های اقتصادی"، "شاخص­های امور زیربنایی و تولیدی" و "شاخص­های علمی، فرهنگی و اجتماعی" می­باشد، که هر حوزه نیز با توجه به محتوی مرتبط در چند بخش به شرح زیر تدوین شده است.

حوزه شاخص­های اقتصادی:

 • رشد و توسعه اقتصادی
 • پولی و بانکی
 • بودجه و بخش عمومی
 • توزیع درآمد

حوزه شاخص­های امور زیربنایی و تولیدی:

 • انرژی
 • حمل ونقل و ارتباطات
 • صنعت و بازرگانی
 • کشاورزی و محیط زیست

­ حوزه شاخص­های علمی، فرهنگی و اجتماعی:

 • جمعیت و توسعه انسانی
 • آموزش
 • فرهنگ، رسانه وگردشگری
 • سلامت، رفاه و تامین اجتماعی
 • امور عمومی

شایان ذکر است که جزئیات نشریه مذکور در درگاه ملی آمار به آدرس www.amar.org.ir درج شده است.