اخبار مرکز
شماره: 12779
1399/02/01 - 09:40
اطلاع نگاشت " سهم زنان در تحقیق و توسعه کشور"

این اطلاع نگاشت توسط دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده به فایل پیوست مراجعه کنید.