اخبار مرکز
شماره: 12819
1399/02/14 - 11:53
اطلاع نگاشت وضعیت گندم در سال ۱۳۹۷

این اطلاع نگاشت توسط دفتر آمار های کشاورزی مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده به فایل پیوست مراجعه کنید.