تازه‌های نشر
شماره: 12821
1399/02/14 - 12:46
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه اول 1398

مقايسه‎ ي متوسط كرايه ساعتي در اين دوره با دوره‌ ی مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه كمترين افزايش كرايه‎ي ساعتي مربوط به «جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 30 تن با راننده» با 4/6 درصد و بيش‌ترين افزايش كرايه‎ي ساعتي مربوط به«دامپر 3 تن هيدروليكي با راننده» با 60/4 درصد بوده است.

طرح آمارگيري از كرايهي‌ ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني از سال 1365 به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استـان تهران توسط مركز آمار ايران اجرا مي‌شود.

در اين آمارگيري، اطلاعات مربوط به كرايهي ساعتي انواع ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح ‏هاي عمراني (60 مورد)، با ارسال پرسشنامه‌ها‌ي مربوط از طريق رايانامه به پيمانكاري‏ هاي مجري طرح‏ هاي عمراني در استان تهران، جمع‌آوري مي ‏شود. اين طرح در مرداد ماه سال 1398 براي جمع ‏آوري اطلاعات مربوط به نيمهي‌ اول همان سال اجرا شده است.

بر اساس نتايج حاصل از اين آمارگيري، متوسط كرايه‌ي ساعتي برخي از انواع ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح ‏هاي عمراني در نيمه‌ی اول سال 1398 و تغييرات آن نسبت به دوره‌‌ي قبل و دورهي مشابه سال قبل  ارایه مي‌شود:

در مقايسهي تمامي 60 قلم مورد آمارگيري اين دوره، بيش‌ترين افزایش كرايه ساعتي مربوط به  «ماشين سواري استيشن چهاردر با راننده» با 43/0 درصد و کمترین افزايش در متوسط كرايه‌‌ی ساعتي مربوط به «موتور جوش ديزلي 400 آمپر» با 1/5 درصد نسبت به دوره­ ي‌ قبل بوده است.

همچنين، مقايسهي متوسط كرايه ساعتي در اين دوره با دوره‌ی مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه كمترين افزايش كرايهي ساعتي مربوط به «جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 30 تن با راننده» با 4/6 درصد و بيش‌ترين افزايش كرايهي ساعتي مربوط به«دامپر 3 تن هيدروليكي با راننده» با 60/4 درصد بوده است.

اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.