تازه‌های نشر
شماره: 12824
1399/02/15 - 10:23
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم 1398

کمترین افزایش كرايه‌ي ساعتي ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی درنیمه دوم سال1398 مربوط به «جرثقيل خودرو چرخ لاستيكي حدود 15 تن با راننده» با 2/3 درصد و بيش‌ترين افزايش در متوسط كرايه‌‌ی ساعتي مربوط به «غلتك چرخ لاستيكي آسفالت حدود 16 تا 20 تن با راننده» با 25/6 درصد نسبت به دوره ي‌ قبل بوده است.

طرح آمارگيري از كرايهي‌ ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني از سال 1365 به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استـان تهران توسط مركز آمار ايران اجرا مي‌شود.

در اين آمارگيري، اطلاعات مربوط به كرايهي ساعتي انواع ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‏هاي عمراني (60 مورد)، با ارسال پرسشنامه‌ها‌ي مربوط از طريق رايانامه به پيمانكاري‏هاي مجري طرح‏هاي عمراني در استان تهران، جمع‌آوري مي ‏شود. اين طرح در بهمن ماه سال 1398 براي جمع ‏آوري اطلاعات مربوط به نيمهي‌ دوم همان سال اجرا شده است.

بر اساس نتايج حاصل از اين آمارگيري، متوسط كرايه‌ي ساعتي برخي از انواع ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‏هاي عمراني در نيمه‌ی دوم سال 1398 و تغييرات آن نسبت به دورهي‌‌ قبل و دوره‌ي مشابه سال قبل  ارایه مي‌شود.

در مقايسه‌ي تمامي 60 قلم مورد آمارگيري اين دوره، کمترین افزایش كرايه‌ي ساعتي مربوط به «جرثقيل خودرو چرخ لاستيكي حدود 15 تن با راننده» با 2/3 درصد و بيش‌ترين افزايش در متوسط كرايه‌‌ی ساعتي مربوط به «غلتك چرخ لاستيكي آسفالت حدود 16 تا 20 تن با راننده» با 25/6 درصد نسبت به دوره­ ي‌ قبل بوده است.

همچنين، مقايسه‌ي متوسط كرايهي ساعتي در اين دوره با دوره‌ی مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه كمترين افزايش كرايهي ساعتي مربوط به «موتور جوش ديزلي 400 آمپر» با 4/6 درصد و بيش‌ترين افزايش كرايه‌ي ساعتي مربوط به «ماشين سواري استيشن چهاردر با راننده» با 62/3 درصد بوده است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.