اخبار مرکز
شماره: 12845
1399/02/20 - 11:41
گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل زمستان 1398

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل زمستان سال 1398 به عدد 106.83 رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل
(114.96)، 7.07 درصد کاهش داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل زمستان سال 1398 به عدد 106.83 رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل
(114.96)، 7.07 درصد کاهش داشته است. درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 3.96- می­باشد.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل زمستان سال 1398 به عدد 100.38 رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (120.13)، 16.44 درصد کاهش داشته است. درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در ساعات اوج­ بار، در چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم سالانه)، 6.08- می­باشد.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان‌بار در فصل زمستان سال 1398 به عدد 101.28 رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (108.97)، 7.06 درصد کاهش داشته است. درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در ساعات میان­بار، در چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم سالانه)، 4.23- می­باشد.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات كم‌بار در فصل زمستان سال 1398 به عدد 126.41 رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (124.97)، 1.15 درصد افزایش داشته است. درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در ساعات کم­بار در چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم سالانه)، 1.56- می­باشد.

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.