اخبار مرکز
شماره: 12846
1399/02/20 - 11:51
گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در سال‌ 1398

شاخص كل قيمت توليدكننده بخش برق، بر مبناي سال پايه 1390، در سال‌ 1398 برابر با 121.25 مي‌باشد كه نسبت به سال قبل 3.96 درصد کاهش داشته است.

شاخص كل قيمت توليدكننده بخش برق، بر مبناي سال پايه 1390، در سال‌ 1398 برابر با 121.25 مي‌باشد كه نسبت به سال قبل 3.96 درصد کاهش داشته است. شاخص قیمت بخش برق در سال 1397، رقم 126.24 بوده که نسبت به سال قبل از آن معادل 4.74 درصد افزایش داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق، بر مبناي سال پايه 1390، در ساعات اوج بار، در 1398 برابر با 118.13 مي‌باشد كه نسبت به سال قبل 6.08 درصد کاهش داشته است. همچنين عدد شاخص مذكور در سال‌ 1397 برابر با 125.78 بوده  كه نسبت به سال قبل 6.85 درصد افزایش یافته بود.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق، بر مبناي سال پايه 1390، در ساعات ميان بار، در سال‌ 1398 برابر 117.41 مي‌باشد كه نسبت به سال قبل 4.2 درصد کاهش داشته است. شاخص مذكور در سال‌ 1397 برابر با 122.59 بوده كه نسبت به سال قبل 3.98 درصد افزایش یافته بود.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق، بر مبناي سال پايه 1390، در ساعات كم بار، در سال 1398 برابر 133.55 مي‌باشد كه نسبت به سال قبل 1.56 درصد کاهش داشته است. همچنين عدد شاخص مذكور در سال 1397 برابر 135.66 بوده كه نسبت به سال قبل 69/4 درصد افزایش یافته بود.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.