اخبار مرکز
شماره: 12857
1399/02/24 - 12:15
اطلاع نگاشت ویژگی های سفر های بومی - فصل بهار 1398-1395

این اطلاع نگاشت برگرفته از طرح آمارگیری از گردشگران ملی بهار 1395-1398 می باشد.

برای مشاهده به فایل پیوست مراجعه کنید.