اخبار مرکز
شماره: 12869
1399/02/30 - 10:16
اطلاع نگاشت "وضعیت تعداد و تولیدات دام سبک در سال 1398"

این اطلاع نگاشت برگرفته از نتایج آمارگیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک در سال 1398 است.

برای مشاهده به فایل پیوست مراجعه کنید.