اخبار مرکز
شماره: 12956
1399/04/10 - 08:24
اطلاع نگاشت گاوداری های صنعتی ایران - 1398

این اطلاع نگاشت توسط دفتر آمارهای کشاورزی تهیه شده است.

برای مشاهده به فایل پیوست مراجعه کنید.