تازه‌های نشر
شماره: 13000
1399/04/30 - 11:10
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه‌ی دوم 1398

مقايسه‌ی متوسط قيمت تمامی 179 قلم مورد آمارگيری اين دوره نسبت به دوره‌ی قبل، نشان می‌دهد که "ورق مس" با 82.5 درصد دارای بيش‌ترين افزايش و "گونی چتایی 7×40" با 17.7 درصد دارای بيش‌ترين کاهش بوده‌اند.

مقايسه‌ی متوسط قيمت تمامی 179 قلم مورد آمارگيری اين دوره نسبت به دوره‌ی قبل، نشان می‌دهد که "ورق مس" با 82.5 درصد دارای بيش‌ترين افزايش و «گونی چتایی 7×40» با 17.7 درصد دارای بيش‌ترين کاهش بوده‌اند. مقايسه‌ با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد كه بيش‌ترين افزايش قیمت مربوط به "ورق مس" با 120.9 درصد و بیش‌ترین کاهش قیمت مربوط "پروفيل برنزی توپر" با 64.7 درصد بوده است.

مقايسه‌ی متوسط قيمت 10 قلم مهم مورد آمارگيری اين دوره نسبت به دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که "تيرآهن نمره‌ی 16" با 50.7 درصد دارای بيش‌ترين افزايش و «گونی چتایی 7×40» با 17.7درصد دارای بيش‌ترين کاهش بوده‌اند. مقايسه‌ با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد كه بيش‌ترين افزايش قیمت مربوط به "سنگ پلاك صيقلی تراورتن سفيد درجه‌ي يك" با 82.5 درصد و بیش‌ترین کاهش قیمت مربوط "گونی چتايی 7×40» با 6.8 درصد بوده است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.