تازه‌های نشر
شماره: 13057
1399/05/26 - 01:57
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری باغداری(محصولات دائمی)1398

در سال 1398 تولید محصولات باغی در حدود 13 میلیون تن براورد شده است. در این سال، تولید پرتقال و نارنگی در حدود دو میلیون و 895 هزار تن، تولید سیب در حدود دو میلیون و 241 هزار تن، تولید انگور در حدود یک میلیون و 945 هزار تن، و تولید خرما در حدود یک میلیون و 307 هزار تن تخمین زده می‌شود.

بهره‌برداری‌های دارای فعالیت باغداری

بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری (محصولات دائمی) 1398 در حدود یک میلیون و 597 هزار بهره‌برداری دارای فعالیت باغداری در کشور وجود داشته است، که تقریباً یک میلیون و 509 هزار بهره‌برداری دارای باغ و قلمستان، و 87 هزار بهره‌برداری فاقد باغ و قلمستان، ولی دارای حداقل یکی از محصولات انجیر، خرما، پرتقال، گردو، بادام، انواع تبریزی و اکالیپتوس به‌صورت پراکنده و بر اساس حد نصاب‌های تعیین شده بوده‌اند.

مساحت باغ و قلمستان

  • مساحت باغ‌ها و قلمستان‌های کشور در حدود یک میلیون و 891 هزار هکتار براورد شده که 69.6 درصد آن باغ و قلمستان ساده (تک‌محصولی) و 30.4 درصد آن باغ و قلمستان مخلوط (چندمحصولی) است. نتایج حاصل از این آمارگیری نشان می‌دهد که 66 درصد باغ‌ها و قلمستان‌های کشور به ترتیب در 10 استان کشور شامل استان‌های کرمان، خراسان رضوی، فارس، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان، قزوین، و سیستان و بلوچستان واقع شده است.
  • نتایج حاصل از این آمارگیری نشان می‌دهد که در حدود 15.8 درصد از مساحت کل باغ‌ها و قلمستان‌های کشور، متعلق به 65.7 درصد از تعداد کل بهره‌برداری‌ها است که مساحتی کمتر از 1 هکتار دارند. در حدود 44.7 درصد از مساحت کل باغ‌ها و قلمستان‌های کشور، مربوط به 30.5 درصد از تعداد کل بهره‌برداری‌ها است که دارای مساحت 1 تا کمتر از 5 هکتار هستند. همچنین در حدود 39.5 درصد از مساحت کل باغ‌ها و قلمستان‌های کشور، متعلق به 3.8 درصد از تعداد کل بهره‌برداری‌ها است که 5 هکتار یا بیش‌تر مساحت دارند.

تولید محصولات دائمی

  • در حدود 65 درصد از کل تولید محصولات باغی کشور در سال‌های 1397 و ۱۳۹۸ به‌ترتیب متعلق به چهار محصول پرتقال و نارنگی، سیب، انگور، و خرما بوده است.
  • در سال 1397 تولید محصولات باغی در حدود 12 میلیون تن بوده است. در این سال، تولید پرتقال و نارنگی در حدود دو میلیون و 719 هزار تن، تولید سیب در حدود یک میلیون و 937 هزار تن، تولید انگور در حدود یک میلیون و 915 هزار تن، و تولید خرما در حدود یک میلیون و 356 هزار تن بوده است.
  • در سال 1398 تولید محصولات باغی در حدود 13 میلیون تن براورد شده است. در این سال، تولید پرتقال و نارنگی در حدود دو میلیون و 895 هزار تن، تولید سیب در حدود دو میلیون و 241 هزار تن، تولید انگور در حدود یک میلیون و 945 هزار تن، و تولید خرما در حدود یک میلیون و 307 هزار تن تخمین زده می‌شود.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.