تازه‌های نشر
شماره: 13110
1399/06/29 - 01:34
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور بهار1399

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور 57141 هزار ريال با میانگین مساحت 236 مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 22.1درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 71.8 درصد افزایش داشته است.

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور 57141 هزار ريال با میانگین مساحت 236 مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 22.1درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 71.8 درصد افزایش داشته است.

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح کل کشور 57461 هزار ريال با میانگین مساحت 107 مترمربع و متوسط عمر بنای 12 سال بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 18.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل62.7 درصد افزایش داشته است.

متوسط مبلغ اجارهي ماهانه به‌علاوهي سه درصد وديعهي پرداختي برای اجارهي يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح کل کشور 172230 ريال با میانگین مساحت 100 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است، كه نسبت به فصل قبل 7.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 36.1 درصد افزایش داشته است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.