اخبار مرکز
شماره: 13117
1399/07/05 - 11:49
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای شهریور ماه 1399

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 20.8 درصد برای دهک دهم تا 21.9 درصد برای دهک دوم است.

نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه 1399 برابر 26.0 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 23.4 درصد برای دهک اول تا 29.9 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 20.8 درصد برای دهک دهم تا 21.9 درصد برای دهک دوم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 25.1 درصد برای دهک اول تا 32.3 درصد برای دهک دهم است.[1]

فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 6.5 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (5.4 درصد) 1.1 واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 1.8 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

 برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.


[1]  اعداد تا يك رقم اعشار گرد شده است.