اخبار مرکز
شماره: 13118
1399/07/05 - 12:13
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – شهریور 1399

ر این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان كهگيلويه وبويراحمد با 6.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبيل با 1.7 درصد افزایش است.

کل خانوارها

در شهریور ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 244.3 رسید که نسبت به ماه قبل 3.6 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان كهگيلويه وبويراحمد با 6.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبيل با 1.7 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 34.4 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (38.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی  (28.6 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1399 برای خانوارهای کشور به عدد 26.0 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (31.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­آذربایجان غربی (21.5 درصد) است.

خانوارهای شهری

در شهریور ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 243.1 رسید که نسبت به ماه قبل 3.6 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان كهگيلويه وبويراحمد با 6.8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبيل با 1.8 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 34.5 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (38.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (27.8 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1399 برای خانوارهای شهری به عدد 26.1 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان  (31.3 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  آذربایجان غربی (21.9 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در شهریور ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 251.0 رسید که نسبت به ماه قبل 3.5 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان گيلان با 5.5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبيل با 1.5 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 34.1 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ يزد (41.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان ایلام (28.6 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1399 برای خانوارهای روستایی به عدد 25.4 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (31.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ خوزستان (20.3 درصد) است.

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.